Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot (Helena Viholainen)

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos perjantai 23. syyskuuta 2016, 14.28

Tiedekunnan vahvuusalue, jolle projekti tai graduryhmän aihepiiri kuuluu

  • Oppimisen ja osallistumisen erityiskysymykset

Projektin/aihepiirin nimi

  • Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot -tutkimushanke

Projektin/aihepiiri

  • Hanke on Suomen Akatemia rahoittama tutkimushanke, jossa on kerätty laaja aineisto liittyneenä lapsen käsityksiin omasta oppimisestaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä etenkin yhteen laskemisen ja lukemissujuvuuden näkökulmasta 2.–5.-luokkalaisilta koululaisilta. Hankkeessa toteutettiin myös lukemissujuvuuteen ja yhteenlaskustrategioiden sujuvoittamiseen tähtääviä interventioita. Hankkeen aineistolla on mahdollisuus tutkia minäpystyvyyden ja sen lähteiden sekä motivaation osatekijöiden (mm. kykyuskomukset, tehtävästrategiat) välisiä yhteyksiä, edellisten yhteyksiä taitoon ja taidon kehittymiseen sekä edelleen yhteyksiä oppilaan kokemaan hyvinvointiin. Käytössä on määrällisiä poikkileikkausaineistoja, pitkittäisaineistoja sekä taitointerventioiden aineistoja.

Ohjaaja ja yhteystiedot

  • Helena Viholainen, helena.j.k.viholainen@jyu.fi

Ohjattavien pro gradu -tutkielmien määrä

  • Ohjaukseen otetaan enintään 6 työtä, mahtuu vielä 3

Tutkielmaopinnot I kurssin ajankohta

  • Kevät 2017
  • Graduryhmä on suunnattu ensisijaisesti erityispedagogiikan opiskelijoille.

Millä perusteilla tehdään valintaa ryhmään?

  • Ryhmään valitaan ensisijaisesti sellaisia opiskelijoita, jotka ovat tehneet kandidaatin opintonsa hankkeen teemoihin liittyen.

Muuta huomioitavaa

  • Ryhmä koostuu minäpystyvyyden ja motoriikan teemoista kiinnostuneista opiskelijoita, joita on enintään 12. Heistä puolet on kandidaatin tutkielmaa aloittavia opiskelijoita.