Kasvatustieteiden laitoksen graduryhmien ohjaajat, syksy 2021

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos torstai 22. huhtikuuta 2021, 16.54

Mikko Aro (KLA)

1. Alakouluikäisten lasten oppiminen, motivaatio ja minäuskomukset

Mikko Aro (KLA) - Lue lisää...

Marja Leena Böök & Anna Rönkä (KLA)

1. CopaGloba/Yhteisvanhemmuteen oppimassa -tutkimushankkeen odotusvaiheen äitien TAI isien valmiiden aineistojen (haastattelut TAI kyselylomake) analyysi rajatusta teemasta 2. CopaGloba: odotusvaihetta koskevien valmiiden aineistojen (vanhempien haastattelut JA kyselylomake) yhdistäminen, mixed methods -tutkimus rajatusta teemasta 3. GopaCloba -tutkimushanke: vauvaperhevaiheen aineistonkeruun (= uuden haastattelurungon tai kyselylomakkeen) pilotointi, analyysi rajatusta teemasta (huom., tässä aineistonkeruu heti alkusyksyllä, haastattelurunko on valmiina) 4. CopaGloba-tutkimushanke: työntekijähaastatteluiden hyödyntäminen rajatusta aiheesta

Marja Leena Böök & Anna Rönkä (KLA) - Lue lisää...

Kaija Collin & Susanna Paloniemi (KLA)

1. Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (joKo) 2. Esimiestyö, toimijuus, hyvinvointi ja tunteet muuttuvassa työssä 3. Tunneinterventiot 4. Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Kaija Collin & Susanna Paloniemi (KLA) - Lue lisää...

Miika Marttunen (KLA)

1. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa 2. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 3. Digitaaliset tekstitaidot

Miika Marttunen (KLA) - Lue lisää...

Vesa Närhi (KLA)

1. Attention and behavior problems, School enjoyment, School interventions for attention and behavior

Vesa Närhi (KLA) - Lue lisää...

Raija Raittila (KLA)

1. Varhaiskasvatuksen pedagogiset toimintaympäristöt 2. Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen historiaan liittyvät kysymykset

Raija Raittila (KLA) - Lue lisää...

Miia Sainio (KLA)

1. Kouluissa tehtävä hyvinvointityö/hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri 2. Kouluhenkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi 3. Koulukiusaamiseen liittyvät aiheet

Miia Sainio (KLA) - Lue lisää...

Mirja Tarnanen & Katja Vähäsantanen (OKL, KLA)

1. Oppilaiden toimijuus ja sosiaaliset suhteet. Oppilaiden osallisuus ja kiinnittyminen kouluyhteisössä. 2. Maahanmuuttajaoppilaiden identiteettityö sekä osallisuus- ja kuuluvuuskokemusten reflektointi taidepohjaisessa (filmmaking) workshopissa. 3. Opettajien ammatillinen toimijuus ja sosiaaliset suhteet kouluyhteisössä sekä sitoutuminen kouluyhteisöön. 4. Monikielisyys ja monilukutaito

Mirja Tarnanen & Katja Vähäsantanen (OKL, KLA) - Lue lisää...

Tuulikki Ukkonen-Mikkola (KLA)

1. Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja moniammatillisuus 2. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (suunnittelu, toteutus, arviointi, dokumentointi ja kehittäminen) 3. Koulutuksen kehittäminen, ohjatut harjoittelut ja niiden kehittäminen 4. Ammatillinen toimijuus

Tuulikki Ukkonen-Mikkola (KLA) - Lue lisää...

Riitta Viitala (KLA)

1. Tukea saavien lasten vanhempien näkökulma kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen toteutumiseen 2. Lapsen tai oppilaan suunnitelmiin kirjattujen tukitoimien toteutuminen 3. Varhaiserityiskasvatuksen teemat

Riitta Viitala (KLA) - Lue lisää...