Merja Koivula (KLA)

by Ursula Anu Maria Kaari last modified Aug 03, 2023 01:38 PM

Graduryhmän esittely 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun seurannan ja arvioinnin (ESKO) tutkimusaineistot   

Aiheet:

1. Sosioemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa.

Lasten sosioemotionaalisen oppimisen tukeminen on erityisen tärkeää varhaiskasvatuksessa lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Erilaiset materiaalit ja interventiomenetelmät ovat tunteiden tunnistamisen ja sosiaalisten taitojen vahvistamisen suhteen yksi tapa lähestyä sosioemotionaalisen oppimisen tukemista. Tähän aihepiiriin liittyen voit kerätä omaa aineistoa, omasta, sinua kiinnostavasta näkökulmasta esimerkiksi haastatellen varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tai tekemällä kyselyn. Voit myös hyödyntää valmista aineistoa, jota on olemassa "TUIKKU - tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen" hankkeeseesta (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/tuikku). Valmiina aineistoina tarjolla ovat mm. määrällinen aineisto vanhempien arvioinneista lasten sosioemotionaalisista taidoista ja kasvatusyhteistyöstä, laadullinen vanhempien haastatteluaineisto, määrällinen strukturoitujen havainnointien aineisto lapsiryhmien arjen tilanteista sekä mahdollisesti laadulliset pelon tunteeseen lasten tekemät sadutukset/sarjakuvitukset.

Yksi tärkeä näkökulma, joka on vahvistunut tutkimuksissa viime vuosina ovat henkilökunnan omat sosioemotionaaliset taidot, sillä niillä on yhteys heidän työhyvinvointiinsa ja siihen, miten he kohtaavat lapsia ja vastaavat heidän tarpeisiinsa varhaiskaskasvatuksen arjessa. Voit myös kerätä omaa aineistoa tästä aihealueesta haastatteluin, havainnoimalla tai kyselyllä.

2. Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan liittyvä aihepiiri on sellainen, jonka sisällä voit lähteä tutkimaan ja keräämään aineistoa jostakin sinua kiinnostavasta varhaiskasvatuksen pedagogiikan ilmiöstä. Näitä voivat olla esimerkiksi lasten vertaissuhteet, leikki, kasvatusvuorovaikutus, monikielinen pedagogiikka, vasun toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa, digitaaliset teknologiat tai vaikkapa varhaiskasvatuksen laadun tarkastelu.

3. Ks. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun seurannan ja arvioinnin (ESKO) tutkimusaineistot, otan ryhmään näitäkin aiheita. 

Ohjaajat: Merja Koivula (merja.e.koivula@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 8

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu: 

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Lapsuus ja perhe

Olen tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/62941531435