Miia Sainio (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 27. huhtikuuta 2023, 12.24

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

1. Hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisöissä: Henkilöstön hyvinvointi ja hyvinvointityö koulun henkilöstön näkökulmasta ja mahdollisesti myös yhtenä aiheena hyvinvointitaitojen interventio yhdessä koulussa, jos tähän saadaan lisäaineistoa.

Hankkeen sivut (löydät sivustolta tehdyt tutkimukset aiheesta): https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/yhteistyolla-hyvinvointia-kouluyhteisoon

Aineistot:
Koulun henkilöstön hyvinvointi ja hyvinvointityö kouluissa - hankkeessa kerättiin aineisto tammi-helmikuussa 2020 ja koronapandemian osalta toukokuussa 2020. Aineistot on julkaistu täysin anonymisoituna Aila -tietokannassa
Hyvinvointityö: https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD3612
Hyvinvointi etäkoulun aikana: https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD3611

Meneillään on myös tapaustutkimus hyvinvointityöstä yhdessä koulussa, jonka aineistoa voi käyttää (kyselyaineisto ja haastatteluita). Tämän tapaustutkimuksen parissa työskentely edellyttää monipuolista tutkimusotetta ja osallistumista aineistonkeruuseen.

Lisäksi on kerätty aineistoa yhden kouluin hyvinvointitaidot interventiosta yläkoulun/lukion opiskelijoille. Jos aineisto täydentyy, tämä on myös mahdollinen aihe (epävarma).

Hyvinvointityön kyselyissä (sekä laajempi aineisto että tapaustutkimus) on kysytty hyvinvointityöhön liittyen mm. koulun arvoja, henkilökunnan sitoutumista, johtajuutta, yhteistyötä/tiimeissä työskentelyä, oppilaiden/huoltajien osallistamista sekä mitä toimintamalleja, ohjelmia on käytössä koulun tasolla, käytetäänkö kyselyitä jne. Lisäksi henkilökunnan työuupumus, into ja työhyvinvointi ovat mukana.

Näihin aiheisiin on mahdollista kerätä täydentävää aineistoa.

2. Opettajaopiskelijoiden ajatukset kiusaamisesta ja kiusaamiseen puuttumisesta

Opiskelijoiden näkemys kiusaamisen vastaisesta työstä - aineisto kerättiin 2021-22 ja käytettiin kahteen pro gradututkielmaan. Aineistoa (n = 100) voidaan vielä hyödyntää tutkielmiin.

Kyselyssä kysyttiin opiskelijoiden ajatuksia kiusaamisen syistä, ajatuksia kiusaamiseen puuttumisesta, uskoa omiin taitoihin puuttua kiusaamiseen, aiempia kiusaamiskokemuksia jne. Aineistosta tehdyt gradut antavat viitteitä aineistosta:
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83310
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81202

3. Työrauhainterventio: kiusaamiseen ja työyhteisöön liittyvät tekijät

Interlearn huippututkimusyksikön osalta on toteutettu työrauhainterventio keväällä 2023, jossa on kysytty oppilailta mm. kiusaamisesta ja kiusatuksi joutumisesta sekä opettajien arvioita johtajuudesta (emotionaalinen tuki, autonominen tuki, työyhteisön hyvinvointiin panostus).

Graduryhmääni voivat hakea tämän hankkeen aiheista kiinnostuneet, erityisesti henkilöstön näkökulmien osalta ja kiusaamiseen liittyvien kysymysten osalta. Huippututkimusyksikkö esittäytyy gradupamauksessa erikseen.

Kuvaus Interlearn:
Huippuyksikössä tutkitaan lasten oppimisen ja mielenterveyden yhteyksiä sekä oppimisen tuen keinojen vaikuttavuutta selittäviä tekijöitä. Aiemmat pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiset oppimisen ongelmat ovat kehityksen myötä yhteydessä monenlaisiin hyvinvoinnin ja mielenterveyden ongelmiin. Ongelmien kasautumisen taustatekijät ja kehitykselliset mekanismit tunnetaan kuitenkin huonosti. Tiedetään myös, että toiset oppilaat hyötyvät keskimäärin tehokkaiksikin todetuista oppimisen tuen keinoista selvästi vähemmän kuin toiset, mutta syitä tähän vaihteluun ei vielä tunneta. 

Mahdollisuus myös kerätä lisäaineistoa edellyttäen omia ideoita, oma-aloitteisuutta ja perehtymistä aihepiiriin.

4. Muut aiheet kiusaamiseen, hyvinvointiin, kiusaamisen vastaiseen työhön ja hyvinvointityöhön liittyen itse löytämistäsi aineistoista / projekteista (valmiit aineistot).

Ohjaajat: Miia Sainio (miia.p.sainio@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 10

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Muut valintakriteerit:

Ensisijaisesti määrällinen tutkimus. Laadullista tutkimusta vain selkeästi ohjaajan omien hankkeiden aihepiireistä / valmiista aineistoista

En ole tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa.

Voit olla minuun yhteydessä kyselläksesi aiheista: soita tai viesti, tule tapaamaan :)
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kat/henkilosto/sainio-miia-1

Huom. Huippuyksikön yhteisessä Zoomissa tavattavissa perjantaina Pilvi Peura, Heidi Korpipää ja Vesa Närhi: https://jyufi.zoom.us/j/63893309790