Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Anne Soini (KLA) FI & EN

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 25. lokakuuta 2023, 09.48

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

1. Leikkipuisto -tutkimus
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten alle kouluikäisten lasten perheet hyödyntävät leikkipuistoja arjessaan. Valmiista kyselyaineistosta (n = 561) on irrotettavissa aineistoa opinnäytteisiin (määrällinen tutkimusote). Lisäksi kyselyyn vastanneista 115 osallistujaa antoi sähköpostiosoitteen mahdollista tutkimushaastattelua varten (laadullinen tutkimusote). 

2. Opiskelijan valmiudet ja osaamisen kehittyminen -tutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden osaamista ja valmiuksia sekä minäpystyvyyttä liikuntakasvatuksen kontekstissa. Tutkimuksen Webropol-kyselyaineisto toteutetaan toukokuussa 2024. Kyselyyn on mahdollista lisätä kysymyksiä laadullista opinnäytettä varten.

3. Fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntakasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvät aiheet omalla aineistolla 

Ohjaajat: Anne soini, anne.j.soini@jyu.fi

Aloitusaika: Kevät 2024

Ohjattavien töiden määrä: 8

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Lapsuus ja perhe
Seminaariryhmän toteutusmuoto
  • Hybridi
Muut valintakriteerit:

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/4558808769

***********************

Topics

1. Playground survey
The study aims to find out how families of children under school age use playgrounds in their everyday lives. From the completed survey data (n = 561), it is possible to extract material for master theses (quantitative study). In addition, 115 participants who responded to the survey provided an email address for a possible research interview (qualitative study).

2. Student skills and competence development -study

The study examines students' perceptions of their skills and competencies as well as their self-efficacy in the context of physical education. The Webropol survey data for the study will be implemented in May 2024. It is possible to add questions to the survey for qualitative research.

3. Subjects related to physical activity, physical education and well-being with their own data.

Thesis supervisors: Anne soini, anne.j.soini@jyu.fi

Start date: Spring 2024

Maximum number of theses to be supervised: 8

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:

  • Childhood, family, interaction and wellbeing

 I am available on 27 October at 9.30-11 (Zoom): https://jyufi.zoom.us/j/4558808769