Eija Sevón (KLA) FI

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 25. lokakuuta 2022, 12.07

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. TUIKKU – Tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen

-TUIKKU-hankkeessa on pilotoitu ja kehitetään vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistava, osallisuutta lisäävä ja kiusaamista ennaltaehkäisevä toimintamalli varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Hankkeessa toteutettiin pilotoinnin alku- ja loppumittaukset päiväkotien lapsiryhmissä koe- ja kontrolliryhmille kevään 2022 aikana. Lisäksi toteutettiin case-tutkimuksia pienemmälle osallistujajoukolle ja kerättiin laadullista tutkimustietoa (mm. fokusryhmähaastattelut henkilökunnalle ja vanhemmille sekä tutkimusaineistojen kerääminen lapsilta ja päiväkirja-aineisto mobiilipäiväkirjasovellus eKoutsilla).
- Hankkeeseen etsitään graduntekijöitä, joiden kiinnostus kohdistuu joko vanhempien ja henkilöstön väliseen kasvatusyhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen tai päivittäisiä tunteita, ilmapiiriä sekä lasten ja aikuisten välisen kasvatusvuorovaikutuksen laatua
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/tuikku

2. Varhaiskasvatuksen digitaaliset oppimisympäristöt yhdenvertaisuuden ja yhteistyön tukena –hanke 2022. Jyväskylän kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelut.


Hankkeessa kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat lasten ja huoltajien osallisuutta yhdenvertaisuutta edistävissä ympäristöissä. Hankkeessa on mukana kaksi kehittäjäpäiväkotia, joissa työskentelee hanketyöntekijä tukemassa henkilöstöä digitaalisten välineiden hyödyntämisessä. Hankkeen yhtenä pääteemana on pedagoginen dokumentointi osallisuutta tukevan oppimisympäristön rakentamisessa. Tavoitteena on hyödyntää digitaalisia välineitä dokumentoinnissa, jonka avulla lapsi tulee kuulluksi itseään ja ympäristöään koskevissa asioissa sekä toimii aktiivisena digitaalisen sisällön tuottajana. Kartoituksissa ja arvioinnissa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä lasten kuulemiseksi ja tähän sisällytetään Jyväskylän yliopiston tutkimustyötä ja/tai opinnäytetyö. Dokumentointimateriaalin avulla voidaan kehittää oppimisympäristöjä ja tarkastella lapsen osallisuuden toteutumista. Materiaalin avulla lasten yksilölliset ja ryhmäkohtaiset tarpeet voidaan osoittaa ja kehittämistyön pohjalta konkretisoida toimenpiteiksi yhdenvertaisen oppimisympäristön rakentamisessa.

Lisätietoja Eija Sevónin lisäksi:
Hankekoordinaattori Paula Hautala
paula.hautala@jyvaskyla.fi, p. 046 922 1653

Aloitusajankohta: Kevät 2023

Ohjaaja: Eija Sevón, eija.sevon@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Varhaiskasvatustiede

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Lapsuus ja perhe

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4

Muut valintakriteerit

Kiinnostus aihepiiriä kohtaan, lisäksi
Aihe 1 kiinnostus oppia ja taidot määrällisissä menetelmissä
Aihe 2 kiinnostus aineistonkeruuseen

Olen tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/6559254012