Miika Marttunen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 08. kesäkuuta 2022, 10.44

Graduryhmän esittely

Aiheet:

 1. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa Kuvaus: Tutkimuksen kysymyksenasettelut voivat liittyä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun taitoihin tai ilmenemiseen, argumentoivaan kirjoittamiseen, tieteelliseen lähdeperustaiseen kirjoittamiseen, tai argumentoinnin/kriittisen ajattelun opettamiseen tai oppimiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake- tai kirjoitelma-aineistoja.

2. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa Kuvaus: Tutkimukset voivat liittyä erilaisiin kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen ilmiöihin tieto- ja viestintäteknologisissa konteksteissa. Aiheet voivat liittyä myös esim.- tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ja soveltamiseen opetuksessa ja opiskelussa eri koulutusasteilla tai vaikkapa työelämässä. Tutkimusaineistot voivat olla erilaisia määrällisiä ja laadullisia aineistoja.

3. Digitaaliset tekstitaidot Kuvaus: Tutkimusten kysymyksenasettelut voivat liittyä tiedon hakuun, kriittiseen lukemiseen, tiedon kriittiseen arvioimiseen ja eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen digitaalisissa ympäristöissä (mm. internet). Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja, esim. kirjoitelma- lomake- tai haastatteluaineistoja.

Ohjaajat: Miika Marttunen (miika.marttunen@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2022

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/62045685354, passcode 300738