Hanhimäki & Malinen (KLA) FI

by Ursula Anu Maria Kaari last modified Oct 25, 2022 01:18 PM

Graduryhmän esittely

Aiheet:

1. Aikuisten oppimiseen, opettamiseen ja ohjaukseen liittyvät teemat:

Graduryhmän työskentely linkittyy Oppimisen sykkeet -, KoKemus- sekä EtäPeda-hankkeisiin, ja näissä kerättyä valmista aineistoa on mahdollista käyttää tutkielman aineistona.

Oppimisen sykkeet ja Kokemus -hankkeissa kiinnostuksen kohteena ovat aikuisen oppimisen prosessit, erityisesti kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta. Olemme halunneet lähestyä aikuisen oppimista kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana on ollut ajatus, että oppiminen on perustaltaan kehollinen ja emotionaalinen prosessi. Tietoiset ajattelun prosessit (mm. reflektio) kietoutuvat kehollisiin ja emotionaalisiin prosesseihin.

Oppimisen sykkeet -hankkeen aineisto on kerätty opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelevilta aikuisopiskelijoilta ja heidän opettajiltaan lähiopetusjaksolla pienryhmä- ja luentotilanteissa. Kokemus-hankkeen aineisto on puolestaan kerätty simulaatio-oppimisympäristöissä, ja hankkeessa on tutkittu metsäkoneenkuljettamisen, yhdistelmäajoneuvon kuljettamisen ja fysioterapia-alan simulaatio-opetustilanteita. Molemmista hankkeissa on kerätty sekä haastattelu- ja videotallenneaineistoa että fysiologista mittaustietoa (syke, EEG, ihon sähkönjohtavuus).

EtäPeda-aineisto koottiin ryhmähaastatteluina APO-opiskelijoilta, jotka osallistuivat täysin etäopetuksessa toteutettuihin pedagogisiin opintoihin lv. 2020-2021.

2. Johtamiseen, arvoihin ja etiikkaan kasvatus- ja koulutusalalla liittyvät tutkimusteemat:

Arvojen ja etiikan tarkastelu opetuksen, oppimisen, ohjauksen tai johtamisen konteksteissa kasvatus- ja koulutusalalla

Ohjaajat: Eija Hanhimäki (eija.h.hanhimaki@jyu.fi) ja Anita Malinen (anita.s.malinen@jyu.fi)

Aloitusaika: Kevät 2023

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 16

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Muut valintakriteerit

Kiinnittyminen seminaarin aihepiiriin
Kiinnittyminen hankkeisiin
Tutkinto-ohjelma (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede)

Olen tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa:

https://jyufi.zoom.us/j/68176357690