Tanja Vehkakoski (KLA, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 25. huhtikuuta 2019, 09.34
1. Lapsesta ja hänen oppimisestaan kirjoittaminen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa 2. Luokkahuonevuorovaikutuksen ja opetuskäytäntöjen tutkimus 3. Erityisopettajan konsultatiivinen työ

1. Lapsesta ja hänen oppimisestaan kirjoittaminen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa
Kuvaus: 
Tutkimusaineiston muodostavat esi- ja perusopetuksessa kirjoitetut pedagogiset asiakirjat (oppimissuunnitelmat, hojksit, pedagogiset arviot ja pedagogiset selvitykset). Mahdollisia graduaiheita:
Miten lapsen arviointi on kirjattu asiakirjoihin?
Miten vieraan ja toisen kielen oppimisesta ja sen vaikeuksista kirjoitetaan kolmiportaisen tuen asiakirjoissa?
Miten oppilaiden vertaissuhteista kirjoitetaan kolmiportaisen tuen asiakirjoissa?
Millaisia käsityksiä oppilailla itsellään on heistä kirjoitetuista asiakirjoista ja miten he ovat olleet asiakirjojen laatimisessa mukana? (itse kerättävä haastatteluaineisto)

2. Luokkahuonevuorovaikutuksen ja opetuskäytäntöjen tutkimus
Kuvaus
: Tutkimusaineiston muodostavat oppituntien videotallenteet osa-aikaisesta erityisopetuksesta, pienluokkaopetuksesta sekä yleisopetuksen luokista (sekä ala- että yläkoulu). Aineistoa tarkastellaan keskustelunanalyyttisesti. Mahdollisia graduaiheita:
Miten opettajat toteuttavat ja ohjaavat oppituntien siirtymiä?
Miten opettajat johdattavat oppilaat uuteen opittavaan asiaan ja kytkevät sen heidän aikaisempaan tietoonsa?
Miten opettajat antavat oppilaille korjaavaa palautetta vieraan kielen/matematiikan oppitunneilla?
Miten tarkkaavuuteen liittyvät pulmat ilmenevät ja niihin reagoidaan opetuksessa (itse kerättävä haastattelu- tai havainnointiaineisto)

3. Erityisopettajan konsultatiivinen työ
Kuvaus
: Tutkimusaineiston muodostavat konsultatiivista työtä tekevien erityisopettajien haastattelut. Aiheeseen liittyen voi kerätä myös (video)havainnointiaineiston. Mahdollisia graduaiheita:
Millaisia haasteita ja odotuksia konsultoivat erityisopettajat liittävät työhönsä?
Miten konsultoivat erityisopettajat asemoivat itsensä suhteessa konsultaatiota pyytävään opettajaan/moniammatilliseen työryhmään?
Miten konsultoivat erityisopettajat puhuvat lapsesta ja hänen vanhemmistaan konsultaatiotilanteissa?
Millaisia piirteitä onnistuneella/epäonnistuneella konsultaatiolla on erityisopettajien mielestä?
Miten erityisopettaja antaa konsultaatiota toiselle opettajalle (= konsultaatio vuorovaikutustilanteena, itse kerättävä havainnointiaineisto)?

Muut valintakriteerit: Ryhmään voi tulla mukaan opiskelijoita, joilla on riittävät pohjaopinnot (aineopinnot) erityispedagogiikasta.

Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaaja: Tanja Vehkakoski,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  •     Erityispedagogiikka
  •     Varhaiskasvatustiede
  •     Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10