Kasvatustieteiden laitoksen graduryhmien ohjaajat

by Anna Mari Kokkonen last modified Apr 24, 2019 12:34 PM

Mikko Aro (KLA, kevät 2020)

Graduaiheet liittyvät alkavaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä lukemissujuvuuden kehityksestä ja sen tukemisen keinoista.

Mikko Aro (KLA, kevät 2020) - Read More…

Kaija Collin (KLA, syksy 2019)

1. Aikuisten oppiminen ja sen tukeminen ja johtaminen työelämässä (hermohanke.com)

Kaija Collin (KLA, syksy 2019) - Read More…

Päivi Hökkä ja Susanna Paloniemi (KLA, kevät 2020)

1. Toimijuus ja tunteet työssä (TUNTO-hanke) 2. Esimiesten tunteet työssä (TUNTO-hanke) 3. Organisaation muutos ja tunteet (TUNTO-hanke) 4. Tunneintervention tarkastelut (TUNTO-hanke) 5. Työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti 6. Ikääntyneet digioppijat ja vertaistutorointi (Geronet-hanke)

Päivi Hökkä ja Susanna Paloniemi (KLA, kevät 2020) - Read More…

Tarja Liinamaa (KLA, kevät 2020)

1. Työelämän oppimisympäristöt ja oppiminen työelämässä 2. Varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen varhaiskasvatusalalle (ns. SiMo-hanke) 3. Johtajuus varhaiskasvatuksessa (KV-hanke) sekä tiimien pedagoginen johtajuus (Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelut) 4. STEAMing lähestymistapa varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa

Tarja Liinamaa (KLA, kevät 2020) - Read More…

Markku Leskinen (KLA, syksy 2019)

1. Oppimisvaikeudet 2. Yliopisto-opiskelijoiden opiskelutaitojen itsearviointi ja ohjauksen kehittäminen 3. Oppilaan koulua käymättömyys 4. Inklusiivinen kasvatus ja opetus 5. Inclusive education policy and practice

Markku Leskinen (KLA, syksy 2019) - Read More…

Miika Marttunen (KLA, kevät 2020)

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 2. Digitaaliset tekstitaidot 3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

Miika Marttunen (KLA, kevät 2020) - Read More…

Vesa Närhi (KLA, kevät 2020)

Social relationships, behavioral problems and support in pre-elementary and middle schools

Vesa Närhi (KLA, kevät 2020) - Read More…

Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019)

1. Teacher education development 2. International cooperation in (higher) education 3. Intercultural teacher education

Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019) - Read More…

Tapio Puolimatka (KLA, syksy 2019)

1. Teoreettiset ja filosofiset tutkimukset 2. Kvalitatiiviset tutkimukset

Tapio Puolimatka (KLA, syksy 2019) - Read More…

Anna Rönkä ja Marja Leena Böök (KLA, syksy 2019)

1. Yhteisvanhemmuus ja sen haasteet ja rakentuminen erilaisissa perhemuodoissa ja –tilanteissa 2. VauvaPolku-oppimispelin jatkokehittely 3. Työn ja perheen yhteensovittaminen 4. Perhekeskus/perhekahvilatoiminta vanhemmuuden tukemisessa

Anna Rönkä ja Marja Leena Böök (KLA, syksy 2019) - Read More…

Hannu Savolainen (KLA, kevät 2020)

Käyttäytymisen ongelmat ja niihin liittyvät tekijät yksilö-, luokka- tai koulutasolla.

Hannu Savolainen (KLA, kevät 2020) - Read More…

Eija Sevón (KLA, kevät 2020)

varhaiskasvatustieteen teemat, jossa painottuvat mm. varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi sekä hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Eija Sevón (KLA, kevät 2020) - Read More…

Anne Soini (KLA, kevät 2020)

1. Varhaiskasvatuksen liikunta 2. Lasten fyysinen aktiivisuus

Anne Soini (KLA, kevät 2020) - Read More…

Helena Sume (KLA, kevät 2020)

1. Kuulovammaisten lasten opetus 2. Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Helena Sume (KLA, kevät 2020) - Read More…

Tanja Vehkakoski (KLA, kevät 2020)

1. Lapsesta ja hänen oppimisestaan kirjoittaminen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa 2. Luokkahuonevuorovaikutuksen ja opetuskäytäntöjen tutkimus 3. Erityisopettajan konsultatiivinen työ

Tanja Vehkakoski (KLA, kevät 2020) - Read More…

Riitta Viitala (KLA, syksy 2019 ja kevät 2020)

1. Varhaiskasvatuksen / perusopetuksen inklusiivisuuden arviointi 2. Samanaikaisopettajuuteen (varhaiskasvatuksen opettaja & varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai luokan- / aineenopettaja & erityisopettaja) liittyvät teemat (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden) 3. Lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen tukemisen tarkoitettujen menetelmien käyttö (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden)

Riitta Viitala (KLA, syksy 2019 ja kevät 2020) - Read More…