Opettajankoulutuslaitoksen graduryhmien ohjaajat, syksy 2021

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos torstai 22. huhtikuuta 2021, 16.54

Eija Aalto (OKL)

1. Kielitietoinen opetus monikielisessä ja -kulttuurisessa ryhmässä; kielitietoinen opetus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 2. Inklusiivinen pedagogiikka

Eija Aalto (OKL) - Lue lisää...

Fornaciari, Nikkola & Rautiainen (OKL)

1. Kriittinen opettajatietoisuus ja opettajankoulutus 2. Koulutuksen työkulttuurit

Fornaciari, Nikkola & Rautiainen (OKL) - Lue lisää...

Merja Kauppinen (OKL)

1. Kirjallisuuskasvatus 2. Uudistuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taidot 3. Monikielisyys oppimisen resurssina, monikieliset oppimisympäristöt

Merja Kauppinen (OKL) - Lue lisää...

Perttu Männistö (OKL)

1. Demokratiakasvatus – Demokratian ja kasvatuksen välistä suhdetta tarkastelevat tutkimukset 2. Kasvatusfilosofia – Kasvatusilmiöiden filosofinen tarkastelu 3. Kriittinen kasvatustiede – Yhteiskunnallisia voimia (esim. valtaa, politiikkaa, ideologioita) kriittisesti tarkasteleva kasvatustiede. 4. Kasvatussosiologia – Kasvatusta yhteiskunnallisessa kontekstissa tarkastelevat tutkimukset

Perttu Männistö (OKL) - Lue lisää...

Terhi Mäntylä (OKL)

1. Matematiikan opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet; Topics in teaching and learning in mathematics 2. Luonnontieteiden ja ympäristöopin opetukseen ja oppimiseen liittyvät aiheet; Topics in teaching and learning in science 3. Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyvät aiheet; Climate education and education in sustainable development

Terhi Mäntylä (OKL) - Lue lisää...

Aimo Naukkarinen (OKL)

1. Inklusiivinen kasvatus monitasoisena ilmiönä 2. Opettajakoulutuksen opetussuunnitelman arviointi 3. Yhteistyö kouluyhteisössä

Aimo Naukkarinen (OKL) - Lue lisää...

Piia Näykki (OKL)

1. TOVE-hankkeen aiheet: tunnetoimijuus ja vuorovaikutusosaaminen digitaalisissa ympäristöissä 2. Yhteisöllinen oppiminen, ryhmäprosessit, vuorovaikutus 3. Tunnetaidot, tunnesäätelytaidot 4. Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Piia Näykki (OKL) - Lue lisää...

Eija Pakarinen (OKL)

1. Opettaja-oppilassuhde, opetusvuorovaikutus ja opetus- ja ohjaustyylit sekä niiden yhteys oppimiseen, motivaatioon ja sosiaalisiin taitoihin 2. Opettajan työhyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät 3. Koulutaitojen, motivaation ja sosiaalisten taitojen kehitys

Eija Pakarinen (OKL) - Lue lisää...

Tamás Szabó (OKL)

1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat / Learning environments: innovative methods and design processes 2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella / Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Tamás Szabó (OKL) - Lue lisää...

Mirja Tarnanen & Katja Vähäsantanen (OKL, KLA)

1. Oppilaiden toimijuus ja sosiaaliset suhteet. Oppilaiden osallisuus ja kiinnittyminen kouluyhteisössä. 2. Maahanmuuttajaoppilaiden identiteettityö sekä osallisuus- ja kuuluvuuskokemusten reflektointi taidepohjaisessa (filmmaking) workshopissa. 3. Opettajien ammatillinen toimijuus ja sosiaaliset suhteet kouluyhteisössä sekä sitoutuminen kouluyhteisöön. 4. Monikielisyys ja monilukutaito

Mirja Tarnanen & Katja Vähäsantanen (OKL, KLA) - Lue lisää...