Pekka Mertala (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 21. huhtikuuta 2023, 11.48

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. Monilukutaito ja uudet lukutaidot

Lukutaidon ja tekstin käsitteiden merkitykset ovat moninaistuneet ja monimutkaistuneet teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Peruslukutaidon rinnalle on ilmestynyt käsitteitä kuten datalukutaito ja digitaalinen lukutaito. POPSissa tämä kehitys näkyy laajan tekstikäsityksen korostamisena sekä monilukutaidon nostamisena yhdeksi laaja-alaisen osaamisen alueeksi. Tämä graduryhmä on oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut esim. siitä:
- mitä lukutaito tarkoittaa 2020-luvun (post)digitaalisessa maailmassa
- millaisia lukutaitoja 2020-luvun (post)digitaalisessa maailmassa tarvitaan
- miten erilaisten lukutaitojen oppimista voidaan tukea

2. Kriittinen koulutusteknologiatutkimus

Digitaalisien teknologioiden käyttäminen ja niihin liittyvien prosessien opetteleminen (esim. ohjelmointi) ovat elimellinen osa tämän päivän koulua. Julkisessa keskustelussa koulun digitalisaatiota perustellaan tyypillisesti oppimisen tukemisella ja tasa-arvolla. Koulun digitalisaatioon liittyy kuitenkin myös (usein piiloisia) poliittisia ja taloudellisia intressejä sekä ennakoimattomia seurauksia, joita voidaan ymmärtää ja tehdä näkyväksi kriittisen tutkimuksen keinoin. Tämä graduryhmä on oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut esim. siitä:
- millä tavoin koulun digitalisaatiosta puhutaan: ketä kuullaan, ketä ei? Mistä puhutaan, mistä vaietaan?
- millaisiin käsityksiin lapsuudesta / nuoruudesta, oppimisesta, opettamisesta ja koulun tehtävistä, koulutuksen digitalisaatiota kannattavat / kritisoivat puheenvuorot perustuvat?

3. Koulu, opettajat ja kasvatus mediassa

Medioitumisen myötä havaintomme ja kokemuksemme eri asioista ovat yhä enenevissä määrin mediavälitteisiä. Medialla on täten huomattava merkitys ”todellisuuksien tuottajana” ja mielipiteiden muovaajana myös koulua ja kasvatusta koskevissa asioissa. Tämä graduryhmä on oikea paikka sinulle, joka olet kiinnostunut esim. siitä:
- millaisia merkityksiä koulun, opettajuuden ja kasvatuksen eri ilmiöille annetaan erilaisissa mediateksteissä
Aineistoina voivat toimia ammattilehdet, sanomalehdet (ml. mielipidekirjoitukset), kirjat, elokuvat, podcastit sekä sosiaalisen median aineistot kuten blogit

Ohjaajat: Pekka Mertala, pekka.o.mertala@jyu.fi

Aloitusajankohta: syksy 2023, jatkuva haku

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

 • Varhaiskasvatustiede
 • Luokanopettajakoulutus
 • Erityispedagogiikka
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

 • Koulutus, opetus ja interventiot

 • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Tarjoan ohjausta suomeksi ja englanniksi. 
Ohjattavien töiden määrä: 5

Olen tavattavissa 28.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67116890835

********************************************************

Topics:

1. Multiliteracy and new literacies

The meanings of the concepts of literacy and text have diversified and become more complex due technological and social changes and terms such as data literacy and digital literacy have emerged alongside basic literacy. In the Finnish National Core Curriculum, this development is reflected by naming multiliteracy as one transversal competence. This master’s thesis group is the right place for those who are interested in, for example:

 • what literacy means in the (post)digital world of the 2020s
 • what kind of literacy is needed in the (post)digital world of the 2020s
 • how to support the learning of different literacies

2. Critical educational technology research

The use of digital technologies and the learning of related processes (e.g. programming) are integral parts of contemporary schooling. In public debate, digitalization of education is typically justified by referring to equality and support for learning. However, the digitalization of education also involves (often hidden) political and economic interests as well as unforeseen consequences that can be understood and made visible through critical research. This master’s thesis group is the right place for those who are interested in, for example:

 • how is the digitalisation of schools talked about: who are heard and who are not? What is being talked about, what viewpoints are being silenced
 • What kind of perceptions of childhood / youth, learning, teaching and school that are included in the discourses that support / criticize the digitalization of education

3. School, teachers, and education in the media

Due mediatisation and digitalization, various media increasingly mediate our perceptions and experiences of various things. The media thus play a significant role as a “producer of realities” and a shaper of opinions also in matters concerning school and education. This master’s thesis group is the right place for those who are interested in, for example:

 • what meanings are given to different phenomena of school, teaching and education in different media texts

The research materials can include trade union publications, newspapers (including opinion pieces), books, movies, podcasts, and social media such as blogs.

 Thesis supervisors: Pekka Mertala (pekka.o.mertala@jyu.fi)

Start date: Autumn 2023, continuous application

I can supervise

 •  theses written in English individually.
 •  theses written in English in a group of English-speaking students.
 •  theses written in English in a mixed group of English-speaking and Finnish-speaking students.

The degree programme of the student can be:

 • Special Education
 • Education and Adult Education
 • Early Childhood Education
 • Teacher Education 
 • International Master’s Degree Programme
Maximum number of theses to be supervised: 5

I am available on 28 April at 9.30-11 (Zoom): https://jyufi.zoom.us/j/67116890835