Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Pekka Mertala (OKL) FI & EN

by Ursula Anu Maria Kaari last modified Oct 25, 2023 12:53 PM

Aiheet

1. Monilukutaito ja uudet lukutaidot

Mitä lukutaito tarkoittaa 2020-luvun (post)digitaalisessa maailmassa
Millaisia lukutaitoja 2020-luvun (post)digitaalisessa maailmassa tarvitaan
Miten erilaisten lukutaitojen oppimista voidaan tukea

2. Kriittinen koulutusteknologiatutkimus 

Millä tavoin koulun digitalisaatiosta puhutaan: ketä kuullaan, ketä ei? Mistä puhutaan, mistä vaietaan?
Millaisiin käsityksiin lapsuudesta / nuoruudesta, oppimisesta, opettamisesta ja koulun tehtävistä, koulutuksen digitalisaatiota kannattavat / kritisoivat puheenvuorot perustuvat

3. Koulu, opettajat ja kasvatus mediassa 

Millaisia merkityksiä koulun, opettajuuden ja kasvatuksen eri ilmiöille annetaan erilaisissa mediateksteissä kuten lehdissä, kirjoissa, elokuvissa, podcasteisa, blogeissa jne.

4. Vertaileva koulutuksen arviointi 

Mahdollisuus tehdä määrällistä tutkimusta vertailevista koulutuksen arviointitutkimuksista, esim. Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus ICILS (https://ktl.jyu.fi/fi/icils). Mm. seuraavia aineistoja on vapautettu ja ovat osin käytettävissä: ICILS 2018, PIRLS 2021 (lasten lukutaito), TIMSS 2019 (4. ja 8.lk matematiikka + luonnontieteet), PISA 2018 (pääalue lukutaito) ja vuoden vaihteen jälkeen myös PISA 2022 (pääalue matematiikka). Lisätietoja https://ktl.jyu.fi/fi/tutkimus/arviointi ja tarkempia tietoja käyttömahdollisuuksista  Janne Fagerlundilta (janne.fagerlund@jyu.fi)

Ohjaajat: Pekka Mertala, pekka.o.mertala@jyu.fi

Aloitusajankohta: Kevät 2024

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Seminaariryhmän toteutusmuoto

  • Hybridi
Ohjattavien töiden määrä: 7

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67116890835

Muita huomioita

Ryhmässä on mahdollista tehdä gradu osana Suomen Akatemian rahoittmaa Kohti datalukutaitoa -hanketta. Hankkeessa työskentelevät tutkijatohtorit Janne Fagerlund ja Lauri Palsa ohjaavat tällöin myös graduja, ja ryhmään voidaan ottaa ilmoitetua maksimimäärää suurempi joukko opiskelijoita.

********************************************************

Topics:

1. Multiliteracy and New Literacies

What literacy means in the (post)digital world of the 2020s
What kind of literacy is needed in the (post)digital world of the 2020s
How to support the learning of different literacies

2. Critical educational technology research

How is the digitalisation of schools talked about: who are heard and who are not? What is being talked about, what viewpoints are being silenced
What kind of perceptions of childhood / youth, learning, teaching and school that are included in the discourses that support / criticize the digitalization of education

3. School, teachers and education in the media

what meanings are given to different phenomena of school, teaching and education in different media texts such as newspapers, trade journals, books, movies, and social media (i.e. blogs)

4. Comparative Education Assessment

Opportunity to conduct quantitative research on comparative education assessment studies, such as the International Computer and Information Literacy Study (ICILS) (https://ktl.jyu.fi/en/icils). Several datasets have been released and are partially available, including ICILS 2018, PIRLS 2021 (children's literacy), TIMSS 2019 (4th and 8th-grade mathematics and science), PISA 2018 (literacy), and after the turn of the year, PISA 2022 (mathematics). For more information, visit https://ktl.jyu.fi/en/research/assessment, and for detailed information on usage possibilities, please contact Janne Fagerlund (janne.fagerlund@jyu.fi)

Thesis supervisors: Pekka Mertala (pekka.o.mertala@jyu.fi)

Start date: Spring 2024

Maximum number of theses to be supervised: 7

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67116890835

Additional information

In the group, it is possible to complete a master's thesis as part of the Movement for Data Literacy project funded. In this project, postdoctoral researchers Janne Fagerlund and Lauri Palsa also supervise master's theses, and the group can accept a larger number of students than the maximum number indicated.