Salminen & Ruotsalainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 13. huhtikuuta 2023, 17.14

Graduryhmän esittely

Aiheet

 1. Lasten taitojen kehityksen tukeminen opetuksen, ohjauksen ja yksilöllisen tuen näkökulmista

Huomio tämän aiheen osalta kohdistuu opettajan ohjauskäytänteisiin ja pedagogiikkaan, sekä siihen miten esimerkiksi opettajan arvot, uskomukset ja pedagogiset ratkaisut ovat yhteydessä opettajan tapaan opettaa ja ohjata oppimista. Valmista aineistoa voi analysoida joko laadullisesti (opetuksen havainnoinnit) tai määrällisesti (opettajien kyselyt, vuorovaikutuksen havainnointiaineisto).

2. Varhaiskasvatuksen/kouluympäristön yhteys lasten taitojen kehitykseen

Huomio tämän aiheen osalta kohdistuu opettajan ohjauskäytänteiden ja pedagogiikan sekä eri-ikäisten lasten taitojen väliseen yhteyteen. Käytettävänä on valmiita aineistoja (opettajien kyselyt, vuorovaikutuksen havainnointiaineistot; lasten matemaattisia taitoja, kielellisiä taitoja, itsesäätelytaitoja ja sosiaalisia taitoja kartoittavat tehtävät). Aineistoja analysoidaan määrällisin menetelmin.

Ohjaajat: Jenni Salminen (jenni.e.salminen@jyu.fi), Jenni Ruotsalainen (jenni.m.ruotsalainen@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Syksy 2023

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Ohjattavien töiden määrä: 4

Olen tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67916199904