MALU-ryhmä (OKL)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos keskiviikko 13. toukokuuta 2020, 13.35

Graduryhmän esittely 

 

1. Ryhmän yleinen teema: Matematiikan, ympäristöopin ja luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen aiheet, lisäksi näiden oppiaineiden integrointi muihin oppiaineisiin tai monialaisiin kokonaisuuksiin. Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatuksen aiheet. Näihin teemoihin käyvät omat aiheet. Loppuihin aihepiireihin on valmista aineistoa tai instrumentteja.

2. Oppilaiden ongelmanratkaisu tasapainosimulaation avulla sekä opettaja(opiskelijoiden) ohjaus eri ikäryhmissä (2.-6. luokat):  
kuvaus: 
Valmis aineisto AdaptGuide-akatemiahankkeesta (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/adapt-guide) sisältäen anonymisoituja litteraatteja opettajien ja pienryhmien välisistä keskusteluista, esi- ja jälkitestit oppilaiden tasapainoon liittyvästä osaamisesta sekä kysely oppituntiin kiinnittymisestä. Mahdollisuus tutkia esimerkiksi oppilaiden ongelmanratkaisua, opettajan ohjausta, simulaation hyödyntämistä sekä testien ja kyselyjen tuloksia.

3. Informaali formatiivinen arviointi matematiikan ja luonnontieteen oppitunneilla                                                                                   
kuvaus: Valmis aineisto EU-projektista (ASSIST-ME) sisältäen lukuisia oppituntivideoita alakoulun matematiikan (2 opettajaa) ja yläkoulun fysiikan tutkivasta oppimisesta (3 opettajaa). Informaali formatiivinen arviointi viittaa ennalta suunnittelemattomaan arviointiin ”lennosta”, jossa opettaja pyrkii keskustellen saamaan tietoa oppilaiden ajattelusta ja tukemaan heidän oppimistaan. Aineistosta voi valita sopivan palan ja tutkia opettajien toimintaa sekä oppilaiden ajattelua. Samalla tulee syventäneeksi omaa sisältötietoaan ja pedagogista sisältötietoaan MALU-aineista. (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/assist-me)

4. OPA-hankkeessa (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/opa) on mahdollista perehtyä esimerkiksi luokkahuonevuorovaikutuksen rakenteisiin ja siihen miten voidaan edetä vuorovaikutteisesti oppilaiden ennakkokäsityksistä ja arkipäivän näkemyksistä kohti oppiaineen tavoitteita ja luonnontieteellisempää/ matemaattisempaa käsittelyä. Keskeisiä käsitteitä ovat vuorovaikutteinen arviointi, formatiivinen arviointi sekä näiden välinen yhteys.

5. Argumentaatio matematiikan ja luonnontieteiden oppitunneilla
kuvaus:
Valmis aineisto Darling-akatemiahankkeesta (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/darling) sisältäen oppituntivideoita litteraatteineen koko luokasta ja pienryhmistä, testejä ja kyselyjä, sekä ääninauhoitteita opettajien ja tutkijoiden tapaamisista. Kuutta luokkaa seurattiin 7. luokan alusta 8. luokan loppuun, kun he käyttivät argumentaatioaktiviteetteja. Opinnäytteeseen voi valita sopivan palan aineistoa kuten opettajan toiminnan analysoiminen koko luokan keskustelun johtamisessa tai pienryhmän vuorovaikutus ryhmätyön aikana.

6. Eri-ikäisten alakoulun oppilaiden luonnontieteellinen päättelykyky
Kuvaus:
Opinnäytteessä tutkittaisiin oppilaiden luonnontieteellisen päättelykyvyn vaihtelua iän suhteen käyttäen aineistonkeruussa valmista testiä.


Aloitusajankohta: syksy 2020, jatkuva haku

Ohjaaja: Terhi Mäntylä, (terhi.k.mantyla@jyu.fi); Markus Hähkiöniemi (markus.hahkioniemi@jyu.fi); Pasi Nieminen (pasi.k.nieminen@jyu.fi); Anna-Leena Kähkönen (anna-leena.m.kahkonen@jyu.fi); Sami Lehesvuori (sami.lehesvuori@jyu.fi); Antti Lehtinen (antti.t.lehtinen@jyu.fi); Anssi Lindell (anssi.e.lindell@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatus
  • Englanninkieliset opiskelijat
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12

Muut valintakriteerit: Graduaiheen liittyminen ryhmän yleiseen teemaan

It is possible to make the thesis in English on these topics, however, the way of participating the thesis seminar must be agreed separately.