Markus Hähkiöniemi, Pasi Nieminen, Antti Lehtinen ja Sami Lehesvuori (OKL, syksy 2019)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 26. huhtikuuta 2019, 14.12
1. Oppilaiden ongelmanratkaisu tasapainosimulaation avulla sekä opettaja(opiskelijoiden) ohjaus eri ikäryhmissä (2.-6. luokat) 2. Informaali formatiivinen arviointi matematiikan ja luonnontieteen oppitunneilla 3. Argumentaatio matematiikan ja luonnontieteiden oppitunneilla 4. OPA-hankkeessa on mahdollista perehtyä esimerkiksi luokkahuonevuorovaikutuksen rakenteisiin ja siihen miten voidaan edetä vuorovaikutteisesti oppilaiden ennakkokäsityksistä ja arkipäivän näkemyksistä kohti oppiaineen tavoitteita ja luonnontieteellisempää / matemaattisempaa käsittelyä 5. Eri-ikäisten alakoulun oppilaiden luonnontieteellinen päättelykyky 6. Oma aihe, joka liittyy luokkahuonevuorovaikutukseen matematiikan ja luonnontieteen opetuksen kontekstissa

1. Oppilaiden ongelmanratkaisu tasapainosimulaation avulla sekä opettaja(opiskelijoiden) ohjaus eri ikäryhmissä (2.-6. luokat)
Kuvaus:
Valmis aineisto AdaptGuide-akatemiahankkeesta (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/adapt-guide) sisältäen anonymisoituja litteraatteja opettajien ja pienryhmien välisistä keskusteluista, esi- ja jälkitestit sekä kysely oppituntiin kiinnittymisestä. Mahdollisuus tutkia esimerkiksi oppilaiden ongelmanratkaisua, opettajan ohjausta, simulaation hyödyntämistä sekä testien ja kyselyjen tuloksia.

2. Informaali formatiivinen arviointi matematiikan ja luonnontieteen oppitunneilla
Kuvaus:
Valmis aineisto EU-projektista (ASSIST-ME, https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/assist-me) sisältäen lukuisia oppituntivideoita alakoulun matematiikan (2 opettajaa) ja yläkoulun fysiikan tutkivasta oppimisesta (3 opettajaa). Informaali formatiivinen arviointi viittaa ennalta suunnittelemattomaan arviointiin ”lennosta”, jossa opettaja pyrkii keskustellen saamaan tietoa oppilaiden ajattelusta ja tukemaan heidän oppimistaan. Aineistosta voi valita sopivan palan ja tutkia opettajien toimintaa sekä oppilaiden ajattelua. Samalla tulee syventäneeksi omaa sisältötietoaan ja pedagogista sisältötietoaan MALU-aineista.

3. Argumentaatio matematiikan ja luonnontieteiden oppitunneilla
Kuvaus:
Valmis aineisto Darling-akatemiahankkeesta (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/darling) sisältäen oppituntivideoita litteraatteineen koko luokasta ja pienryhmistä, testejä ja kyselyjä, sekä ääninauhoitteita opettajien ja tutkijoiden tapaamisista. Kuutta luokkaa seurattiin 7. luokan alusta 8. luokan loppuun, kun he käyttivät argumentaatioaktiviteetteja. Opinnäytteeseen voi valita sopivan palan aineistoa kuten opettajan toiminnan analysoiminen koko luokan keskustelun johtamisessa tai pienryhmän vuorovaikutus ryhmätyön aikana.

4. OPA-hankkeessa (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/opa) on mahdollista perehtyä esimerkiksi luokkahuonevuorovaikutuksen rakenteisiin ja siihen miten voidaan edetä vuorovaikutteisesti oppilaiden ennakkokäsityksistä ja arkipäivän näkemyksistä kohti oppiaineen tavoitteita ja luonnontieteellisempää / matemaattisempaa käsittelyä.
Kuvaus:
Keskeisiä käsitteitä ovat vuorovaikutteinen arviointi, formatiivinen arviointi sekä näiden välinen yhteys. Mahdollisuus osallistua aineiston keruuseen.

5. Eri-ikäisten alakoulun oppilaiden luonnontieteellinen päättelykyky
Kuvaus:
Opinnäytteessä tutkittaisiin oppilaiden iän / luokkatason vaikutusta heidän luonnontieteelliseen päättelykykyynsä käyttäen aineistonkeruussa valmista testiä.

6. Oma aihe, joka liittyy luokkahuonevuorovaikutukseen matematiikan ja luonnontieteen opetuksen kontekstissa.

Aloitusajankohta: syksy 2019

Ohjaajat: Markus Hähkiöniemi, , Pasi Nieminen, , Antti Lehtinen, antti.t.lehtinen@jyu.fi, ja Sami Lehesvuori, .

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8