1. Lapsen hoidon ratkaisut yksivuotiaiden perheissä: CHILDCARE-projekti 2. Varhaiskasvatuksen ja kodin digitaalinen kommunikaatio: pilottitutkimus

tekijä: Leena Marjatta Visakova Viimeisin muutos torstai 19. huhtikuuta 2018, 09.34

1. Lapsen hoidon ratkaisut yksivuotiaiden perheissä: CHILDCARE-projekti

Kuvaus: CHILDCARE-hankkeessa paneudutaan suomalaiseen lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuksen palvelujen kokonaisuuteen ja niiden paikalliseen vaihteluun tasa-arvon näkökulmasta. Hankkeen ydinkysymys on, sisältyykö paikallisesti vaihteleviin lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuksen järjestelmiin eriarvoisuuden mekanismeja ja jos sisältyy, mitä nämä ovat. Eriarvoistumisen kysymyksiä tutkitaan yhtäältä perheiden ja lasten välillä, toisaalta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös mahdolliseen alueelliseen eriarvoistumiseen (ks. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/childcare).

Tutkimusaineistona on mahdollista käyttää kymmenen kunnan alueella vuonna 2016 toteutettua kyselytutkimusta, jonka kohderyhmänä oli näissä kunnissa asuvien, 1.10.2014–30.9.2015 välisenä aikana syntyneiden lasten vanhemmat. Kyselyyn vastasi 2696 huoltajaa. Huoltajilta tiedusteltiin mm. lapsen hoitomuodon ratkaisuista ja niiden perusteluista, työelämään osallistumisesta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Lisäksi on kattavasti tiedusteltu erilaisista huoltajaa ja perhettä koskevia taustatietoja (ks. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132438/URN_ISBN_978-952-302-869-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Toisen mahdollisen tutkimusaineiston muodostavat 65 lapsen vanhemman tai vanhempien laadulliset haastattelut, joissa keskustellaan lapsen hoidon ratkaisuista, niiden perusteluista, varhaiskasvatuspalveluja koskevista näkemyksistä yms.

2. Varhaiskasvatuksen ja kodin digitaalinen kommunikaatio: pilottitutkimus

Kuvaus: Hankkeessa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ja kodin välistä digitaalista kommunikaatiota (ja samalla lapseen liittyvää dokumentaatiota) vanhempien, lapsen ja perheen toiminnan/perhe-elämän näkökulmista. Tutkimusaineisto kerätään vierailemalla varhaiskasvatusikäisten lasten kotona, jossa haastatellaan ja keskustellaan aiheesta vanhempien ja lasten kanssa. Vanhempien (ja lasten) niin salliessa talletetaan myös varhaiskasvatuksen ja kodin välistä digitaalista viestintää aineistoksi.


Aloitusajankohta: syksy 2018

Ohjaaja: Maarit Alasuutari, maarit.alasuutari@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8