1. Lasten sosioemotionaaliset taidot ja niiden tukeminen varhaiskasvatuksessa, 2. Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka varhaiskasvatuksessa, 3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, vuorovaikutus ja vertaissuhteet

tekijä: Leena Marjatta Visakova Viimeisin muutos perjantai 29. kesäkuuta 2018, 10.29

1. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, vuorovaikutus ja vertaissuhteet

kuvaus: Lasten pulmat sosioemotionaalisissa taidoissa puhuttavat varhaiskasvatuksen arjessa ja varhaiskasvatuksen opettajat kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Gradut, jotka käsittelevät eri näkökulmia sosioemotionaalisiin taitoihin (esim. opettajien ja lasten nk.), ja joissa hyödynnetään joko laadullista tai määrällistä kysymyksenasettelua ovat tervetulleita tähän ryhmään. Valmiita aineistoja (lasten haastattelut, videoaineistot) on myös tarjolla Papilio-tutkimushankkeen toimesta.

2. Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

kuvaus: Miten lapsen kielen kehitystä voidaan tukea? Millaista on monikielisyyttä tukeva pedagogiikka varhaiskasvatuksessa? Miten lapsen kielelliset taidot vaikuttavat oppimiseen ja näkyvät esimerkiksi lasten vertaissuhteissa? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä, laajemmin monikielisyyttä ja monilukutaitoa tarkastelevia graduja kutsutaan tähän aihepiiriin. Kiinnostuksen kohteena voi olla myös opiskelijoiden kieleen ja monikielisyyteen liittyvän asiantuntijuuden rakentuminen (uusi KiMo-suuntautumisvaihtoehto opinnoissa).

3. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, vuorovaikutus ja vertaissuhteet 

kuvaus: Tähän aihepiiriin liittyvät gradut käsittelevät vapaavalintaisesti eri näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan (esim. digitaaliset teknologiat ja niiden hyödyntäminen), vuorovaikutukseen (mm. lasten vertaisvuorovaikutus, lapsen ja opettajan välinen vuorovaikutus, vuorovaikutuksen tukemisen keinot) ja vertaissuhteisiin varhaiskasvatuksessa (mm. ystävyyssuhteet ja leikki)

Aloitusajankohta: kevät 2019

Ohjaaja: Merja Koivula, merja.e.koivula@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus
Etusija varhaiskasvatustieteen opiskelijoilla.

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10


Työt voivat olla myös paritöitä.