Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Anne Kalliomäki: Elämyspalveluiden tarinallistaminen

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos torstai 30. tammikuuta 2014, 14.22

Työn ensimmäinen osa sisältää lyhyet taustoitukset palveluiden tarinallistamisen kannalta keskeisistä teorioista ja ilmiöistä. Tarinayhteiskunta luvussa esittelen tarinallistamisen näkökulmasta tärkeiksi katsomiani seikkoja elämyssuunnitteluun, palvelumuotoiluun ja tarinamarkkinoinnin kentältä. Toinen luku syventyy tarinadramatugiaan eli käsikirjoittamiseen ja dramaturgiseen rakenteeseen.  Kolmannessa luvussa keskityn elämyspalveluiden tarinallistamiseen ja niihin menetelmiin, joita olen omassa työssäni tarinallistajana kehittänyt. Tässä työni viimeisessä osiossa pyrin hakemaan vastauksia siihen, miten palveluiden tarinallistamista käytännössä voisi toteuttaa. 

Tarkastelen tekijyyttä oman tekemiseni kautta. Yrittäjänä olen ottanut käyttöön ammattinimikkeen tarinallistaja (story designer). Tekijyyttä tarkastelen siis tämän uuden ammatin näkökulmasta.  Olen rajannut tutkimukseni tiukasti koskemaan elämyspalveluiden tarinallistamista. Elämyspalveluiden tuottamiseen liittyvää teoriaa käsitellään työssä hyvin yleisellä tasolla. Käsikirjoittamisen ja dramaturgian kysymyksiä käsitellään vain tarinalähtöisen palvelumuotoilun näkökulmasta.

Käytän työssäni synonyymeinä sanoja tarinallistaminen ja tarinalähtöinen palvelumuotoilu. Viittaan tarinallistamisella tässä yhteydessä nimenomaan palveluiden tarinallistamiseen. Nämä käsitteet tulisi mielestäni nähdä siten, että tarinallistaminen on yläkäsite. Sillä voidaan tarkoittaa yleisesti minkä tahansa olemassa olevan asian, palvelun tai konseptin tekemistä tarinaksi. Palveluiden tarinallistaminen tai tarinalähtöinen palvelumuotoilu taas tarkoittavat asiakkaan palvelukokemuksen eli palveluympäristön ja -prosessien suunnittelemista tarinan muotoon, toisin sanoen tarinalähtöistä suunnitteluprosessia palveluliiketoiminnassa.  Omassa työssäni tarinallistajana olen pyrkinyt kehittämään menetelmiä, jotka ovat yksinkertaisia ja joista on todellista apua matkailuyrityksille, sekä niille yrityksille, jotka pyrkivät omassa arjessaan tuottamaan asiakkailleen entistä parempia elämyksiä. Tämä opinnäytetyö on siis kartoitustutkimus, jossa pohdin miten draamallista tarinankerrontaa voidaan soveltaa elämyspalveluiden suunnittelussa.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201401281150 

 

Navigointi