Iina Kansonen: rocklyriikan ominaispiirteet lajina ja rocksanoittajan tekijyys

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos lauantai 18. elokuuta 2012, 19.55

Arjen oivalluksista soiviksi säkeiksi : rocklyriikan ominaispiirteet lajina ja rocksanoittajan tekijyys / Iina Kansonen 2011

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011120711769

Tässä tutkimuksessa perehdytään rocklyriikan määrittämiseen lajina sekä sen kirjoittamiseen. Tutkimus keskittyy erityisesti tiettyjen teemojen, kuten lajiteorian, tekijyyden, kirjoittamisen prosessin sekä metodien ja kirjoittamisen syiden tutkimiseen ja kuvaamiseen. Lisäksi esille nousevat muun muassa rocklyriikan suhde muihin kirjallisiin lajeihin sekä rock-kulttuurin maskuliinisuus ja sen vaikutus rocksanoituksiin. Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Haastateltavina on viisi suomenkielisten rocksanoitusten kirjoittajaa, joista kaikki ovat miehiä ja yhtä lukuun ottamatta 25–31-vuotiaita. Haastateltaville ei asetettu muita ehtoja kuin suomenkielisten sanoitusten kirjoittaminen. Neljä haastattelua toteutettiin kasvokkain suullisina, yksi sähköpostin välityksellä kirjallisena haastatteluna. Teoriapohjaa tutkimukselle antaa kirjallisuuden lajiteoria sekä teoreettinen pohdinta tekijyydestä. Taustoituksena perehdytään lyhyesti myös rockin ja rocklyriikan historiaan. Tutkimuksessa haastatellut kirjoittajat pitävät rocklyriikkaa pääpiirteisesti omana lajinaan, vaikka selkeät yhteydet runouteen tunnustetaankin. Rocklyriikalla on kuitenkin niin paljon runoudesta puuttuvia itsenäisiä piirteitä, että sitä pidetään itsenäisesti määrittyvänä kirjallisena lajina. Merkittävin näistä piirteistä lienee suhde säveleen. Rocklyriikkaa on kuitenkin kaiken kaikkiaan vaikea määritellä, sillä se on laaja ja liikkuva käsite ja määrittyy pitkälti genrekohtaisesti. Rocklyriikkaa ei kuitenkaan koeta kirjallisuudeksi eikä sen tekijää kirjailijaksi; ennemmin haastatellut sanoittajat kutsuvat itseään kirjoittajiksi tai sanoitusten tekijöiksi. Rocklyriikkaa kirjoitetaan sekä yksin että kollektiivisesti. Aiheita poimitaan ympäröivästä maailmasta ja omasta elämästä. Kirjoittamiselle ei ole mitään tiettyjä kaavoja, vaan se on hyvin tapaus- ja tekijäkohtaista. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tekijän sukupuoli sekä se, mikä merkitys kirjoittamisella hänelle on ja mitä hän haluaa sanoituksillaan saavuttaa.

Navigointi