Kaisa-Liisa Ikonen: Liveroolipeli sanataideohjauksen työvälineenä

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos perjantai 24. elokuuta 2012, 15.16

Liveroolipeli sanataideohjauksen työvälineenä / Kulmakunta : liveroolipeli 12-15 -vuotiaille / Kaisa-Liisa Ikonen. 2008.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200901201030

Käsittelen pro gradu –tutkielmassani liveroolipelin hyödyntämistä sanataideohjauksessa. Liveroolipeli ja sanataide
ovat molemmat suhteellisen pieniä tekijöitä taiteen ja kulttuurin kentällä, eikä niiden asema taiteentutkimuksessa
ole vakiintunut. Pyrin tutkielmassani osoittamaan, että sanataide ja roolipeli pystyvät menetelmällisesti
ammentamaan toisistaan paljon ja että roolipelillä on runsaasti annettavaa sanataideohjaukselle ja –kasvatukselle.


Esittelen tutkielmassani roolipelin ja sanataiteen termistöä ja menetelmiä. Käytän tutkimusaineistonani keväällä
2008 toteutetun Kulmakunta-liveroolipelin opetuskokonaisuutta, pajatyöskentelyn raportointia ja litterointia.
Toteutin Kulmakunta-liveroolipelin työpajamuotoisena yhdessä jyväskyläläisen Lasten- ja nuortenkultturikeskus
Kulttuuriaitan, Jyväskylän Kypärämäen koulun 6M-luokan ja sanataideohjaaja Hanne Honkasen kanssa.


Kymmenen pajatyöskentelytunnin ja kuusituntisen pelipäivän aikana kuudesluokkalaiset suunnittelivat ja
toteuttivat Kulmakunta-nimisen satu–fantasia-liveroolipelin. Liveroolipelin kirjoittajina ja pelinjohtajina toimimme
minä ja Honkanen, mutta kaikissa projektin vaiheissa huomioitiin oppilaiden toiveet, ajatukset ja mielikuvat
sanataiteesta, roolipelistä ja roolipelaamisesta.


Määrittelen sanataidetta terminä, taiteenalana ja kirjoittamisen tutkimuksen lajina paitsi oman työkokemukseni,
myös lähdekirjallisuuden avulla. Lähdekirjallisuus koostuu paitsi kotimaisesta sanataidetutkimuksesta, myös
esimerkiksi amerikkalaisen David Boothin story dramaa koskevista teoksista. Kirjoittamisentutkimuksen ja
sanataideohjauksen suhdetta pohdin muun muassa devising-menetelmän kautta. Roolipeliä ja -pelaamista koskeva
kirjallisuus koostuu muun muassa Mike Pohjolan ja Juhana Pettersonin teksteistä sekä useista aiheeseen liittyvistä
artikkeleista.


Pro gradu –tukielmani antaa sanataideohjaajille vinkkejä ja virikkeitä roolipelin hyödyntämisestä
sanataidekasvatuksessa. Työni myös piirtää suuntaviivoja lasten ja nuorten kirjoittamis-, kirjallisuus-, roolipeli- ja
sanataideharrastuksen kehitykselle.

Navigointi