Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Niina Repo: Kirjailijana ja luovan kirjoittamisen ohjaajana

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos torstai 23. elokuuta 2012, 16.23

Repo, Niina.
Kirjailijana ja luovan kirjoittamisen ohjaajana - oppeja omista kokemuksista : kirjoittamistaitojen oppimisen reflektiivistä tarkastelua eri kirjailijapositioissa /
2010.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201101311181Työ on reflektoiva tutkimus kirjojen kirjoittamisesta, kirjoittamisen oppimisesta ja ohjaamisesta. Työn tavoitteena on kuvata ja ymmärtää kehityskaartani kirjailijana. Tutkin yksin ja yhdessä tekemieni kirjojen tekoprosessien ja vastaanoton kautta oppimaani ja opitun siirtymistä luovan kirjoittamisen ohjaamiseen. Olen työskennellyt kirjailijana ja ohjannut kirjoittamista erilaisissa positioissa, joiden pohjalta tämä tutkielma jäsentyy seuraaviin aihepiireihin: kirjailijaksi tuleminen, läheltä itseä kirjoittaminen, terapiakirjoittaminen, yhteistyössä kirjoittaminen, kirjoittamisen ohjaaminen ja oman työn tutkiminen.

Eri positioita lähestytään omien kokemusten ja henkilökohtaisen dokumentaation kautta sekä teoriakirjallisuuden avulla. Vastauksia etsitään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä kunkin kirjan tekeminen ja vastaanotto on opettanut? Miten tekijyys hahmottuu eri positioissa? Mitä luovassa kirjoittamisessa opetetaan? Mitä itse olen opettanut?

Työssäni on käsitelty laajahkosti kaunokirjallisuuden puolella harvinaista yhdessä kirjoittamista, sen prosessia ja positiota, johon se kirjailijan asettaa. Merkittäviksi nousevia kysymyksiä kirjoittajan kannalta ovat nuorille kirjoittaminen, genre ja sen vaikutus kirjoittamiseen sekä terapiakirjoittaminen ja positio, jonka se tarjoaa. Terapiakirjoittaminen voi olla kaunokirjallista ja sen tulos jaettavissa oleva kokemus, vaikka kirjoittamisen motiivit olisivat terapeuttisia, esimerkiksi kuoleman uhmaaminen ja karnevaali. Luovan kirjoittamisen ohjausta käsittelevässä osiossa näkökulmana on kirjailijan asiantuntijuuden ja pedagogisen tiedon yhdistäminen ja sen pohtiminen, mitä luovan kirjoittamisen prosessi sisältää.

Tutkimukseni tuloksena käsitys kirjoittamisen ohjaamisesta ja siitä, mikä siinä on keskeistä, on selkeytynyt. Opetettavien asioiden jaottelu ja oppimisprosessien teoreettinen tarkastelu ovat lisänneet opettamiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Tehtyjen töiden pohdinta suhteessa ympäristöön ja teoriaan on avannut uudenlaisia kehitysnäkymiä ja tavoitteita sekä kirjailijana että opettajana. Positiot näyttävät selittävän kirjailijuutta, tekijän identiteetin kasvua ja valintoja, niitä rajoittavia tai vapauttavia oletuksia ja uskomuksia, jotka ohjaavat kirjoittajaa. Eri aihepiirien läpikäyminen nosti esiin merkittäviä asioita, kuten genren merkitys kirjoittajalle tekstin tekovaiheessa, yhdessä tekemisen luovuutta rikastava vaikutus, oman taiteellisen työn ja opetustyön yhdistämisen mielekkyys sekä kirjoittamisen taitojen analysoinnin hyöty.

Navigointi