Soili Pohjalainen:Yksityiskohtien merkitys vapaakirjoittamisessa

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Aug 28, 2012 01:54 PM

Yksityiskohtien merkitys vapaakirjoittamisessa : vapaakirjoittamisen metodin tarkastelua teoriassa ja käytännössä / Soili Pohjalainen.2011.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011033010572

Kysyn tutkielmassani, mikä merkitys yksityiskohdilla on vapaakirjoittamisen metodissa. Jaan tutkielmani kahteen osaongelmaan: miten vapaakirjoittamisen metodi rakentuu teoriassa, ja mitä yksityiskohtien merkityksestä voi sanoa kirjoittamisharjoitusten perusteella?

Tutkielmani ensimmäisessä osassa perehdyn tajunnanvirtakirjallisuuden tutkimukseen ja tarkastelen kaunokirjallisuudessa käytettyjä tajunnanvirtakerronnan strategioita etsien tajunnanvirtakerronnan ja vapaakirjoittamistekniikan välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Lisäksi tarkastelen vapaakirjoittamisen metodia.

Tutkielmani toisessa osassa tutkin yksityiskohtien merkitystä vapaakirjoitusharjoituksissa. Tutkin, millä tavoin yksityiskohdat ovat merkityksellisiä etsittäessä vapaakirjoittamalla tuotetusta raakamateriaalista kirjoittajan omaa ääntä sekä kirjoittajalle merkityksellisiä aiheita ja oivalluksia. Selvitän myös, miksi yksityiskohtia seuraamalla voi löytää tekstistä jälkikäteen merkityksellisiä ja kerroksellisia kohtia.

Tajunnanvirtakerronnassa ja vapaakirjoittamalla tuotetuissa teksteissä assosiaatiolla, tajunnan kuvauksella sekä välähdyksenomaisilla muisti- ja mielikuvilla on merkittävä osa. Merkittävin ero tajunnanvirtakerronnan ja vapaakirjoittamisen välillä on se, että vapaakirjoittaminen on kirjoittamistekniikka, jossa sattumalla on suuri osuus.

Tajunnanvirtakerronta on puolestaan kaunokirjallisuudessa käytetty kerronnan tyyli, jonka lopputulos on harkittu. Kyseenalaistan tutkielmassani vapaakirjoittamiseen liitetyn vapauden. Totean, että vapaakirjoittamiseen liittyy useita sääntöjä. Vapaakirjoittaminen on yksi kirjoittamisen pakote. Vapaakirjoittamisen vapaus liittyy tietoisen mielen kontrollista etääntymiseen sekä vapauteen kirjoittamisen lopputulokseen liittyvistä paineista.

Totean tutkielmassani yksityiskohtien olevan merkityksellisiä etsittäessä vapaakirjoittamalla tuotetuista teksteistä kerroksellisia kohtia, kirjoittajalle tärkeitä aiheita ja omaa kirjoittajaääntä. Vapaakirjoitustekstiin valikoituneet yksityiskohdat paljastavat tärkeitä teemoja ja aiheita vapaakirjoitustekstin joukosta. Yksityiskohdat voivat myös auttaa kirjoittajaa tavoittamaan muistoja vapaakirjoitusharjoitusta kirjoittaessaan. Tutkielmani päätännössä esitän, että olisi kiinnostavaa saada selville, mitä kirjoittajan kehossa ja mielessä tapahtuu vapaakirjoittamisen aikana. Yksi tutkimuksen herättämistä jatkokysymyksistä on, voisiko neurologian ja psykologian alaan kuuluva tutkimus antaa vastauksia siihen, miksi yksityiskohdat johdattavat mielen yhä syvemmälle muistoihin vapaakirjoitettaessa ja miksi yksityiskohtaisilla havainnoilla on niin suuri merkitys tekstin kokemisen kannalta.

Navigation