Ville Ropponen: Uussuomalaiset kirjailijat

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Jan 30, 2014 02:39 PM

Ville Ropponen: Kieltä, mieltä ja minuutta kirjoittamassa :
mitä suomeksi kirjoittaminen merkitsee uussuomalaiselle kirjailijalle?

Tutkimuksessani on kaksi pääteemaa. Ensiksi tarkastelen kielen vaihtamisen ja vaihtumisen prosessia, ja tuon prosessin vaikutusta kirjailijan työskentelyyn ja itseilmaisuun. Toiseksi tarkastelen kielen vaihtamisen ja kulttuurien väliin asettumisen vaikutusta kirjailijan identiteettiin.

 

Oma persoona, mieli sekä henkilökohtaiset kokemukset ja tunteet ovat kirjailijan työvälineitä samoin kuin kieli. Millä tavoin muutos oman identiteettiin käsittämisessä heijastuu kirjailijan kieleen ja kirjalliseen ilmaisuun?

 

Tutkin miten äidinkielellä ja vieraalla kielellä kirjoittaminen eroavat toisistaan. Rikastaako vai supistaako kielenvaihdos kirjailijan ilmaisua ja ajatusmaailmaa? Esitän myös perimmäisen kysymyksen: kirjoittaako kirjailija kieltä vai kielestä riippumattomia mentaalisia kuvioita eli ajatuksia, jotka vain pitää pukea erilaiseen ilmiasuun kun kieltä vaihdetaan? Kirjoittaako kirjailija kieltä, vai kieli kirjailijaa?

Hyödynnän tutkimuksessani muun muassa Nico Israelin kirjallisuusteoriaa, joka lähtee liikkeelle kodittomuuden teemoista. Israelin mukaan siirtolaisuus on yksi 1900-luvun merkittävimpiä kokemuksia, joka on vaikuttanut kirjallisuuteen, kirjoittamiseen ja teoriaan.

 Tutkimuksessani liikun yleisestä yksityiseen. Luvuissa kaksi, kolme ja neljä tarkastelen ensin aihetta kirjallisuuden kautta. Sen jälkeen siirryn luvussa viisi tarkastelemaan aihetta yksilötasolla kahden kirjoituskielen suomeksi vaihtaneen kirjailijan, Tao Linin ja Wilson Kirwan, haastattelujen kautta.

 Taustoitan ensin aihetta pohtimalla siirtolais- ja maahanmuuttajakirjallisuuden menneisyyttä ja nykyisyyttä meillä ja muualla. Sitten tarkastelen vieraan kielen oppimisprosessia ja käsityksiä kaksikielisyydestä. Pohdin lyhyesti kielten eroja. Kielet eroavat paitsi rakenteellisesti, sanastollisesti ja kulttuuritaustaltaan myös sen kannalta miten todellisuus rakennetaan kielellisesti.

Jokainen luonnollinen kieli on keskittynyt tiettyihin todellisuuden osa-alueisiin ja jättää muut osa-alueet vähemmälle huomiolle. Erojen lisäksi kaikissa kielissä on silti yllättävää samankaltaisuutta.

 Pohdin identiteetin uudelleen hahmottumista ja muuttumista usean kielen ja kulttuurin vuorovaikutussuhteissa ja ristipaineissa. Lopuksi paneudun vieraalla kielellä kirjoittavan kirjailijan työprosessiin. Ensimmäisiin yrityksiin, erehdyksiin, oppimiseen. Miten kirjailija käsittää äidinkielensä ja uuden kielen eron? Vaikuttaako kielen vaihtaminen kirjailijan kielelliseen ilmaisuun, tyyliin, kerronnallisten rakenteiden käyttöön, teemoihin tai aiheisiin? Mitä vieraalla kielellä tehdyn kirjallisen työprosessin aikana oikein tapahtuu?

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201305141645 

Navigation