Virpi Saarinen: verkkokirjoittaminen paniikkihäiriöstä kärsivien tukena

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Aug 18, 2012 07:51 PM

Virpi Saarinen: Anna minulle toivoa, kirjoitan siitä elämän : verkkokirjoittaminen paniikkihäiriöstä kärsivien tukena .2008

Tutkielmani tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miksi ja millä tavoin verkko-keskustelupalstoille
kirjoittaminen tukee paniikkialttiin ihmisen selviytymistä. Tutkielma on kolmiosainen. Aluksi kuvaan,
millaisina paniikki- ja ahdistuneisuuskokemukset kirjoittuvat verkkoon. Sen jälkeen tarkastelen, miten
kirjoittajat itse nostavat teksteissään esiin kirjoittamisen terapeuttisuuden, ja lopuksi pohdin
verkkotekstien terapeuttisuutta narratiivisesta näkökulmasta.
Lähestyn kirjoittamisen terapeuttisuutta monitieteisesti ja monen eri teorian avulla. Työni pohjautuu
kirjoittamisen tutkimukseen, mutta käyn keskustelua myös muiden tieteenalojen, kuten kirjallisuuden- ja
kulttuurintutkimuksen, psykologian, sosiologian, lääketieteen ja terveystieteiden kanssa. Narratiivisen
teorian ohella tutkimukseni taustalla vaikuttavat fenomenologia ja psykodynaaminen teoria, joista
kirjallisuusterapia hakee perusteitaan. Tutkimusaineistoni muodostuu 158 tekstistä, jotka olen koonnut
internetistä kolmelta paniikkihäiriötä käsitteleviä kirjoituksia julkaisevalta keskustelupalstalta.
Kirjoittajien kokemukset tallentuvat verkkoon valtaosin kulttuurissamme vallitsevan medisiinisen
diskurssin mukaisesti, ja paniikkihäiriötä pidetään sairautena, jota vastaan ihmisen täytyy taistella. Osa
kirjoittajista näkee oireensa myönteisemmässä valossa: opettajana tai henkisen kasvun mahdollistajana.
Verkkokirjoituksissa korostuu tarve löytää kohtalotovereita ja peilata omaa tilannetta muiden kokemuksia
vasten. Samalla teksteihin puretaan tunteita, niissä pohditaan vaikeita kokemuksia ja omaa minää.
Narratiivisessa kontekstissakin verkkokirjoittamisen terapeuttisuus kytkeytyy kommunikatiivisiin ja
itserefleksiivisiin tekijöihin. Sisäisten tarinoiden jakaminen keskustelufoorumeilla auttaa kirjoittajaa
löytämään vastauksia kriisin herättämiin kysymyksiin ja muotoilemaan elämää uudelleen muutoksen
jälkeen.
Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi terapeuttisen kirjoittamisen tai virtuaalisten
tukipalvelujen suunnittelussa, mutta tutkielmastani saattaa olla hyötyä myös niille, jotka hakevat
selviytymisen avaimia omasta itsestään ja itsenäisesti kirjoittamalla. Terapeuttisen kirjoittamisen alueella
on kuitenkin vielä paljon avoimia kysymyksiä ja lisätutkimuksen tarvetta. Tietoa puuttuu mm. itsenäisen
ja ohjatun kirjoittamisen vaikutuseroista, kirjoittamisen sopivasta annostelusta sekä siitä, millaista
kirjoittamista tarvitaan psyykkisen kriisin eri vaiheissa.
Asiasanat – Keywords
verkkokirjoittaminen, kirjoittaminen, terapeuttinen kirjoittaminen, kirjallisuusterapia, terapeuttisuus,
voimaantuminen, keskustelupalstat, vertaistuki, paniikkihäiriö, ahdistuneisuus, narratiivinen, tarinallinen

Navigation