Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Nov 14, 2013 05:53 PM
(referaatti) Baerin ja McKoolin artikkeli pureutuu kamppailuun, jota sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät käyvät luovassa kirjoittamisprosessissa.

Lauri Eirolan Referaatti artikkelista
Baer, J. & Mckool, S. S. (2009). How rewards and evaluations can undermine creativity (and how to prevent this). Teoksessa S. B. Kaufman & J. C. Kaufman (toim.), The Psychology of Creative Writing (s. 277-286). Cambridge: Cambridge University Press.

 

Baerin ja McKoolin artikkeli pureutuu kamppailuun, jota sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät käyvät luovassa kirjoittamisprosessissa. Sisäiset motivaatiotekijät, kuten inspiraatio ja luomisen ilo, kumpuavat kirjoittajasta itsestään ja lisäävät kirjoittajan luovuutta. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten palkinnot ja arvioinnit, vähentävät sisäistä motivaatiota ja heikentävät luovuutta. Tämä konflikti johtaa ongelmiin luovan kirjoittamisen opettamisessa ja opiskelijan motivoimisessa.

Kirjoittamisen opettajan edessä on tienhaara, josta yksi tie johtaa ulkoisten ja toinen sisäisten  motivaatiotekijöiden korostamiseen. Yhtäältä opiskelija tarvitsee palautetta oppiakseen uusia taitoja ja häntä pitää palkita, jotta hän jatkaisi epämiellyttävienkin tehtävien suorittamista. Toisaalta arvostelu saattaa vähentää opiskelijan kiinnostusta asiaan, jota hän aiemmin piti mielenkiintoisena. Rajaviivan yhdellä puolella seisovat palkinnot, arvioinnit sekä tarinankerronnan ja kielenkäytön taidot, ja niitä vastaan asettuvat oma-aloitteisuus, luomisinnostus ja luovuus.

Baer ja McKool lainaavat Amabilea (1983, 1996), jonka mukaan kirjoittamisen opettaja ei voi palvella yhtaikaa kahta herraa: ulkoista ja sisäistä motivaatiota. Opettajan on tarkasteltava oppimisen tavoitteita ja valittava, kumpaan suuntaan kallistua. Kuitenkin molemmat puolet voidaan ottaa huomioon, jos ulkoisten ja sisäisten motivaatiotekijöiden annetaan vaikuttaa opetuksen eri vaiheissa.

Joskus opettaja voi määritellä tarkat kriteerit ja arvosanat tehtävää varten, ja toisinaan hän voi ilmoittaa aikovansa hyväksyä vapaamuotoisen tehtävän sisällöstä riippumatta ja ilman arvostelua. Writer’s Workshop -konseptiin kuuluva interaktiivinen kirjoittaminen päästää irti opiskelijansisäisesti motivoidun luovuuden. Aluksi opettaja esittelee uusia ajatuksia kirjoittamisesta, minkä jälkeen opiskelija kirjoittaa tekstin. Opettaja saattaa lukea opiskelijan tuotoksen, muttei arvostele sitä millään tavalla - ei ruusuilla eikä risuilla. Näin tuotettu teksti voi toimia vastapainona arvosteltaville teksteille. Vaikka arvostelematon teksti saattaa olla teknisesti heikompaa, se on luovan, vapaan ja sisäisesti motivoidun työn tulos, jonka kautta opiskelija sisäistää opetetun asian.

Opiskelijan tapa käsitellä palautetta riippuu palautteen tulkinnasta. Auktoriteettihahmon, kuten opettajan, antama palaute nähdään usein henkilökohtaisena arvosteluna. Toisaalta palaute voidaan kokea myös kehittävänä informaationa, jolloin se ei välttämättä heikennä sisäistä motivaatiota tai luovuutta. Palaute, joka keskittyy itse työhön sen sijaan, että arvostelisi kirjoittajaa, syö luovuutta vähemmän kuin kirjoittajaan keskittyvä palaute. Pienet erot, kuten “sinä” -sanan poisjättäminen, lisäävät palautteen koettua informatiivisuutta ja vähentävät sen kirjoittajakeskeisyyttä.

Revision conference, osa Writer’s Workshop -lähestymistapaa, painottaa palautteen informatiivisuutta. Opiskelija tulee konferenssiin tekstinsä kanssa ja kysyy tekstiinsä liittyviä kysymyksiä, joihin opettaja vastaa. Opettaja ei kommentoi mitään muuta kuin niitä asioita, joita opiskelijan kysymykset koskevat. Opiskelijan ei tarvitse pelätä arvostelua, ja hän uskaltaa keskittyä tekstinsä kehittämistarpeisiin.

On vielä yksi tapa, “rokottaminen” (inoculation), jonka avulla opiskelijaa voidaan suojella palkintojen ja arviointien haitoilta: opiskelijalle selitetään ulkoisten motivaatiotekijöiden negatiiviset puolet. Tällöin opiskelija voi muistuttaa itseään siitä, kuinka paljon pitää kirjoittamisesta, vaikka hänen tekstinsä onkin arvostelun kohteena. Tämä lähestymistapa vaatii lähtökohtaisesti opiskelijalta sisäistä motivaatiota, riittävää kypsyyttä sekä itsensä hallitsemista.

Lopuksi Baer ja McKool painottavat sitä, ettei ulkoista motivaatiota pidä suinkaan hylätä luovassa kirjoittamisprosessissa. Kirjoittamisessa voi olla osa-alueita, joiden yli sisäinen motivaatio ei yksin riitä kantamaan. Jollekin kirjoittajalle esimerkiksi taustatutkimus tai oikoluku tuottavat vaikeuksia, jolloin jokin itselle luvattu palkinto voi auttaa kiipeämään esteen yli. Sekä sisäiselle että ulkoiselle motivaatiolle on paikkansa luovassa kirjoittamisessa.