Aikasarja-analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 15.00
Aikasarja-analyysi on määrällinen analyysimenetelmä, jolla mitataan jonkin ilmiön ilmenemistä suhteessa aikaan.

keha_analyysimenetelmataineiston analyysimenetelmätlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyteemoitteluluokittelutilastollisesti kuvaava analyysiyhteisvaihtelun analyysitriippuvuussuhteiden analyysitdelfoi-menetelmä

Aikasarjassa tutkittavasta ilmiötä on tehty havaintoja tai mittauksia ajallisesti perättäisiä ajankohtina ja näin saatu data on jäsennetty ja kuvattu tilastollisin menetelmin. Aikasarja-analyysin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ilmiön ajallisten muutosten taustatekijöistä tai ennustaa ilmiön ilmenemistä tulevaisuudessa. Aikasarjassa tapahtuneita muutoksia voidaan kuvata ja selittää esimerkiksi trendistä, kausivaihtelusta tai suhdannevaihtelusta johtuviksi.

Aikasarja-analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu aikasarja-analyysin perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Aikasarja-analyysi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Time series. Wikipedia, the free encyclopedia.

Time Series Analysis. Electronic Statistics Textbook. StarSoft.

Time Series Analysis: The Basics. Australian Bureau of Statistics.