Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Aikasarja-analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 15.00
Aikasarja-analyysi on määrällinen analyysimenetelmä, jolla mitataan jonkin ilmiön ilmenemistä suhteessa aikaan.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit delfoi-menetelmä

Aikasarjassa tutkittavasta ilmiötä on tehty havaintoja tai mittauksia ajallisesti perättäisiä ajankohtina ja näin saatu data on jäsennetty ja kuvattu tilastollisin menetelmin. Aikasarja-analyysin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ilmiön ajallisten muutosten taustatekijöistä tai ennustaa ilmiön ilmenemistä tulevaisuudessa. Aikasarjassa tapahtuneita muutoksia voidaan kuvata ja selittää esimerkiksi trendistä, kausivaihtelusta tai suhdannevaihtelusta johtuviksi.

Aikasarja-analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu aikasarja-analyysin perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Aikasarja-analyysi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Time series. Wikipedia, the free encyclopedia.

Time Series Analysis. Electronic Statistics Textbook. StarSoft.

Time Series Analysis: The Basics. Australian Bureau of Statistics.