Aineiston analyysimenetelmät

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Jun 11, 2009 02:31 PM
Aineiston analyysimenetelmien valintaan vaikuttaa se, millaiseen ongelmanasetteluun tutkimuksella halutaan vastauksia.

keha_analyysimenetelmatlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyteemoitteluluokittelutilastollisesti kuvaava analyysiyhteisvaihtelun analyysitriippuvuussuhteiden analyysitaikasarja-analyysidelfoi-menetelmä

Tietynlaisten ongelmien ratkaisemiseen on mielekästä ja luontevaa valita tietynlaiset analyysimenetelmät. Vaikka analyysimenetelmät ovat tutkimuksen menetelmällisiä valintoja, niihin liittyy kuitenkin myös teoreettisia lähtökohtaoletuksia. Nämä lähtökohtaoletukset noudattavat tieteenfilosofisiin suuntauksiin kytkeytyviä tiedon tuottamisen teorioita.

Analyysimenetelmien perusjaotteluna voidaan pitää jakoa määrälliseen ja laadulliseen analyysiin. Kehällä vasemmalla olevat analyysimenetelmät ovat tyypillisiä määrällisiä menetelmiä, kun taas oikealla ja kehän ylä- ja alaosassa olevat menetelmät ovat tyypillisesti laadullisia. Toisaalta useat analyysimenetelmät voivat asettuvat määrällisten ja laadullisten analyysitapojen välimaastoon. Kehillä olevat analyysimenetelmät toimivat linkkeinä niiden tarkempaan esittelyyn.