Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Ankkuroitu teoria eli grounded theory

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.45
Ankkuroidun teorian tavoitteena on tuottaa empiiristä aineistoa tutkimalla teoriaa tai käsitteellisiä malleja aihepiiristä, josta ei ole vielä tuotettu jäsenneltyä tietoa tai josta ei ole olemassa vakiintuneita teorioita.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Grounded Theory -niminen tutkimuksen strategia ja analyysimenetelmä on suomennettu ankkuroiduksi teoriaksi, joskus myös aineistopohjaiseksi teoriaksi. Usein suomenkielisissäkin teksteissä käytetään menetelmän englanninkielistä vastinetta. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole varsinaisesti teoria vaan laadullinen tutkimusmenetelmä. Ankkuroidun teorian aineistot voivat olla monenlaisia laadullisia aineistoja.

Ankkuroidun teorian käsitettä käytetään paikoin väljästi kuvaamaan aineistolähtöistä tutkimusta. Toisaalta käsitteellä voidaan tarkoittaa tarkasti ankkuroidun teorian analyysimenetelmiin kiinnittyvää tutkimusta. Analyysissa kohteeseen liittyvää dataa pyritään käsitteellistämään ja luomaan suhteita dataan liittyvien käsitteiden välille. Analyysissa hyödynnetään menetelmään kuuluvia koodauskäytäntöjä ja käsitteitä.

Ankkuroitu teoria eli grounded theory JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu ankkuroidun teorian periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Grounded Theory. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Anttila, Pirkko. Grounded Theory. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Koskennurmi-Sivonen, Ritva, 2004, 2007. Grounded Theory.

Siitonen, Juha, 1999. Tutkimuksen metodologiana grounded theory. Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. (pdf)

Grounded Theory. Wikipedia, the free encyclopedia.

Dick, Bob, 2005. Grounded theory: a thumbnail sketch. Resource papers in action research.

Borgatti, Steve. Introduction to Grounded Theory.

Goulding, Christina, 1999. Grounded Theory: some reflections on paradigm, procedures and misconceptions. Working Papers, University of Wolverhampton. (pdf)

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä ankkuroitua teoriaa.

Saukko, Päivi, 2008. Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)