Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Diskurssianalyysi

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Oct 28, 2021 10:57 AM
Diskurssianalyysi on laadullinen menetelmä, jonka avulla syvennytään kielenkäytön ja viestinnän tuottamiin merkityksiin, niihin liittyviin konteksteihin ja prosesseihin sekä merkitysten tuottamisen käytänteisiin.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Diskurssianalyysissa pyritään hahmottamaan ja erittelemään erilaisia merkityksellistämisen kiteytymiä, verkostoja ja tapoja  tutkimusaineistosta. Diskurssianalyysiin liittyy tutkimusmenetelmänä erilaisia lähtökohtia ja tieteenalakohtaisia sovelluksia. Toiset orientaatiot korostavat esimerkiksi tarkkaa kielen, keskustelun ja vuorovaikutuksen analyysia, toiset taas muun muassa merkitysten intertekstuaalisuutta, genrejen ja diskurssien suhdetta vuorovaikutustilanteeseen ja laajemmin historialliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja prosesseihin. Tyypillisimmillään diskurssintutkimus yhdistää kielenkäytön mikrotason ja tilanteen makrotason analyysiä.  Merkityksiin, niiden tuottamiseen, muuttamiseen ja neuvotteluihin vallan ja voimaantumisen näkökulmista tarkastelevaan diskurssintutkimusta kutsutaan kriittiseksi diskurssianalyysiksi. Näkökulmasta ja lähestymistavasta riippumatta diskurssianalyysissä johtopäätökset perustuvat aineiston yksityiskohtaiseen analyysiin. Diskurssianalyysin menetelmällä analysoitavat kohteet voivat olla monenlaisia: tekstejä, mediatekstejä, kuvia, ympäristöjä, toimintatapoja tai näiden yhdistelmiä. Menetelmän orientaatioita ja variaatioita yhdistävänä tekijänä voidaan pitää niiden yhteistä tieteenfilosofista perustaa: sosiaalista konstruktionismia ja kielellistä käännettä.

Diskurssianalyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu diskurssianalyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Diskurssianalyysi. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Analyysi. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Pälli, Pekka & Lillqvist, Ella, 2020. Diskurssianalyysi. Teoksessa Luodonpää-Manni, M., Hamunen, M., Konstenius, R., Miestamo, M., Nikanne, U. & Sinnemäki, K. (toim.), Kielentutkimuksen menetelmiä II. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 374-411. (pdf)

Discourse Analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

van Dijk, Teun A. Critical Discourse Analysis. Discourse in Society. (pdf)

van Dijk, Teun A. Principles of Critical Discourse Analysis. (pdf)

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä diskurssianalyysia.

Juppi, Pirita, 2004. "Keitä me olemme? Mitä me haluamme?". Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan diskurssitutkimuksesta.