Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Fenomenologinen analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.21
Fenomenologinen analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun kokemuksen pohdintaan ja reflektointiin.

keha_analyysimenetelmat laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Fenomenologisen analyysin lähtökohtana on tutkijan avoimuus: tutkimuskohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia, määritelmiä tai teoreettista viitekehystä. Tutkijan havaintoa tai kokemusta 'häiritsevien' ulkoisten tekijöiden eliminoimista tutkimustilanteessa voidaan kuvata fenomenologisen reduktion käsitteellä. Fenomenologinen analyysi voi rakentua tutkimuskohteen tarkastelun lisäksi tutkijan itsensä ja omien kokemusten ja ymmärrysprosessien tarkastelusta.

Fenomenologinen analyysi on laaja ja väljä yleisnimitys erityyppisille fenomenologian tieteenfilosofiseen suuntaukseen perustuville tutkimusorientaatioille. Nämä eri orientaatiot voivat painottua esimerkiksi tutkittavien ihmisten tai tutkijan omiin kokemuksiin, tulkintojen tekemiseen tai ruumiillisiin kokemuksiin. Käytännössä fenomenologista analyysia voidaan yhdistää useisiin muihin analyysitapoihin. Analyysia voidaan esimerkiksi kuvata fenomenologis-hermeneuttiseksi, jolloin fenomenologian periaatteita yhdistetään kohteen tulkinnalliseen analyysiin.

Fenomenologinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu fenomenologisen analyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla.

Routio, Pentti. Fenomenologinen lähestymistapa. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Rouhiainen, Leena. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen. Teatterikorkeakoulu.

Koivisto, Kaisa, 2003. Aineiston analyysi. Koettu hallitsematon minuus psykoottisen potilaan hoitotyön lähtökohdaksi. Oulu: Oulun yliopisto. (pdf)

Interpretative phenomenological analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

Reid, Kate, Flowers, Paul ja Larkin, Michael, 2005. Exploring lived experience. The Psychologist 18:1, 2005. (pdf)

Laverty, Susann M., 2003. Hermeneutic Phenomenology and Phenomenology: A Comparison of Historical and Methodological Considerations. International Journal of Qualitative Methods 2:3, 2003. (pdf)

Lue myös, mita Tutkimusstrategioissa kerrotaan fenomenologisesta tutkimuksesta.

Lue myös, mitä Tieteenfilosofisissa suuntauksissa kerrotaan fenomenologiasta.