Hermeneuttinen analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.15
Hermeneuttinen analyysi on väljä nimitys erilaisille tulkintojen tekemiseen perustuvalle analyysille.

keha_analyysimenetelmataineiston analyysimenetelmätlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyteemoitteluluokittelutilastollisesti kuvaava analyysiyhteisvaihtelun analyysitaikasarja-analyysidelfoi-menetelmä

Hermeneuttisen analyysin päämääränä on ihmisen toiminnan, kulttuurin, taideteoksen tai tekstin merkitysten syvällinen ymmärtäminen. Ymmärtämiseen tähdätään systemaattisella tulkintojen tekemisen prosessilla, jota kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi: yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan ja tutkimuskohteesta tehtyjen tulkintojen uudelleen tulkitseminen tuottaa yhä laajenevaa ymmärrystä kohteesta. Hermeneuttista analyysia yhdistetään usein muihin tulkinnallisuuteen, kokemuksellisuuteen ja merkitysten ymmärtämiseen tähtääviin analyysimenetelmiin. Analyysia voidaan esimerkiksi kuvata fenomenologis-hermeneuttiseksi, jolloin fenomenologian periaatteita yhdistetään kohteen tulkinnalliseen analyysiin. Samoin hermeneuttinen analyysitapa toimii monien tieteenalakohtaisten sisällön ja muodon analyysien ja aineistojen lähilukujen perustana.

Hermeneuttinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu hermeneuttisen analyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Hermeuttinen menetelmä. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Routio, Pentti. Hermeneuttinen tulkinta. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä hermeneuttista analyysia.

Kuhna, Matti, 2004. Kahden maailman välissä. Marko Tapion Arktinen hysteria Väinö Linnan haastajana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Oravala, Juha, 2008. Kohti elokuvallista ajattelua. Virtuaalisen todellisen ontologia Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan hermeneuttisesta tutkimuksesta.

Lue myös, mitä Tieteenfilosofissa suuntauksissa kerrotaan hermeneutiikasta.