Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Keskustelunanalyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.20
Keskustelunanalyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka kohdistuu kahden tai useamman ihmisen väliseen keskustelun ja vuorovaikutuksen yksityiskohtaiseen tutkimiseen.

keha_analyysimenetelmat laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Tutkittavat keskustelut ovat autenttisia, todellisessa tilanteessa käytyjä keskusteluja. Analyysin avulla pyritään selvittämään, miten keskustelut rakentuvat, ja millaisia mekanismeja, sääntöjä ja neuvotteluja keskusteluihin sisältyy. Keskusteluanalyysi on menetelmänä lähellä muita kielen käyttöön ja merkitysten tuottamiseen syventyviä menetelmiä, kuten diskurssianalyysia. Keskusteluanalyysin tekemiselle on tyypillistä tarkkojen litterointikäytäntöjen ja transkriptioiden noudattaminen. Lingvistisessä keskustelunanalyysissa hyödynnetään analyysille ominaisia kielellisiä käsitteitä ja termejä. Keskustelunanalyysin keskeinen käsitteistö kuvaa vuorovaikutuksen jäsennyksen eri muotoja.

Keskusteluanalyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu keskusteluanalyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Keskusteluanalyysi. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Antaki, Charles. An Introduction to Conversation Analysis. Loughborough University.

ten Have, Paul. Methodological Issues in Conversation Analysis. Ethno/CA News. Information on Ethnomethodology and Conversation Analysis. University of Amsterdam.

Peräkylä, Anssi. Conversation analysis. The Blackwell Encyclopedia of Sociology Online. (pdf)

Schegloff, Emanuel A. Transcript Symbols for Conversation Analysis.

Goodwin, Charles. Conversational Organization: Interaction Between Speakers and Hearers.

Peräkylä, Anssi. Two traditions of interaction research. Brittish Journal of Social Psychology, 2004:43, 1-20. (pdf)

Tutustu keskusteluanalyysin menetelmällä toteutettuihin tutkimuksiin alla olevien linkkien avulla:

Rajalahti, Hanna, 2006. Eläytymisestä omiin tarinoihin. Televisiosarja katsojien keskustelussa. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tynkkyläinen, Tuula, 2005. Puheterapeutti ja lapsi puheterapiatehtävää tekemässä - ohjailevan toiminnan tarkastelua. Helsinki: Helsingin yliopisto. (pdf)