Lähiluku

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.43
Humanistisilla tieteenaloilla laadullinen tutkimus perustuu usein kohteen merkitysten tulkintaan sen yksityiskohtaisen analyysin kautta.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Tällaista yksityiskohtaista analyysia voidaan kutsua lähiluvuksi, joka on väljä kategoria monenlaisille tulkinnallisille tarkasteluille. Lähiluku viittaa sanana kirjallisten tekstien analyysiin ja tulkintaan, mutta lähiluvunmukaisella analyysilla voidaan tulkita myös muunlaisia kohteita, kuten mediatekstejä, kuvia ja ympäristöjä. Erilaiset tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähestyvät usein analyysimenetelminä lähilukua.

Lähiluku ja Close Reading JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu lähiluvun periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Kain, Patricia, 1998. How to Do a Close Reading. Writing Center at Harvard University.

Johnson, Roy, 2004. What is Close Reading?

McClennen, Sophia A. How to Do a Close Reading. Dr. McClennen´s Close Reading Guide.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä lähilukua.

Heinänen, Seija, 2006. Käsityö-taide-teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (pdf)

Moilanen, Laura-Kristiina, 2008. Talonpoikaisuus, säädyllisyys ja suomalaisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomenkielisen proosan kertomana. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)