Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Luokittelu

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.56
Luokittelu on analyysimenetelmä, jossa voidaan hyödyntää sekä laadullisen että määrällisen analyysin tapoja.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Luokittelun avulla aineistosta, joka koostuu suuresta joukosta tapauksia tai tutkimuskohteita, voidaan muodostaa erilaisia jäsennyksiä ja ryhmittelyjä, jotka kuvaavat ja selvittävät kohdejoukon koostumusta tai olemusta. Luokittelussa kohdejoukko jaetaan luokkiin, joihin sijoitetut tapaukset tai kohteet jakavat jonkin saman ominaisuuden tai joiden ominaisuudet muistuttavat toisiaan. Luokittelussa on monia erilaisia variaatioita: se voi noudattaa täsmällistä tai sumeaa luokittelua, jossa kaikki tapaukset tai kohteet sijoitetaan johonkin luokkaan jonkinlaisen perheyhtäläisyyden perusteella. Esimerkkejä sumeasta luokittelusta ovat muun muassa pääkomponenttianalyysi, klusterianalyysi ja typologisointi. Usein luokitteluja kuvataan tilastollisten menetelmien avulla, jolloin analyysi edellyttää määrällisten ja tilastollisten menetelmien perusteiden tuntemusta.

Luokittelu JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu luokittelun perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Routio, Pentti. Luokittelu. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Pääkomponenttianalyysi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Statistical Classification. Wikipedia, the free encyclopedia.

Principal Components Analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

Cluster Analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

Cluster Analysis. Electronic Statistics Textbook. Statsoft.

Typology (archaeology). Wikipedia, the free encyclopedia.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä luokittelua.

Almonkari, Merja, 2007. Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Härmälä, Marita, 2008. Riittääkö Ett Ögönblick näytöksi merkonomilta edellytetystä kielitaidosta? Kielitaidon arviointi aikuisten näyttötutkinnoissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)