Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Määrällinen analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 28. lokakuuta 2021, 11.17
Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusaineiston analyysi perustuu aineiston kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla.

keha_analyysimenetelmat laadullinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Määrällisellä analyysilla pyritään selvittämään esimerkiksi erilaisia ilmiöiden syy-seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä yhteyksiä tai ilmiöiden yleisyyttä ja esiintymistä numeroiden ja tilastojen avulla. Määrälliseen analyysiin sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Tyypillisesti määrällinen analyysi aloitetaan tilastollisella kuvaavalla analyysillä, joka voi olla myös tutkimuksen tavoite sinänsä. Tästä edetään tutkimuksesta riippuen esimerkiksi yhteisvaihtelun, riippuvuussuhteiden tai aikasarjan analysointiin, tai tekemään erilaisia luokitteluita. Määrällisiä analyysimenetelmiä käytettäessä on koko tutkimusprosessi yleensä hahmoteltava jo etukäteen, sillä ongelmanasetteluun, aineiston hankintaan sekä analyysimenetelmään liittyvät valinnat vaikuttavat toisiinsa.

Määrällisen analyysin parina pidetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Laadullisen ja määrällisen analyysin välistä eroa usein korostetaan, vaikka molempia suuntauksia voidaan käyttää myös samassa tutkimuksessa ja molemmilla voidaan selittää, tosin eri tavoin, samoja tutkimuskohteita. Osa analyysimenetelmistä perustuu vahvasti laadullisen tutkimuksen tai määrällisen tutkimuksen suuntaukseen. Toisaalta monet menetelmät asettuvat lähtökohdiltaan suuntausten ääripäiden välimaastoon. Laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistämisen mielekkyys samassa tutkimuksessa riippuu tutkijan tieteenfilosofisista sitoumuksista.

Määrällinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu määrällisen analyysin perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Tuomivaara, Timo. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus. Tieteellisen tutkimuksen perusteet. (pdf)

Anttila, Pirkko. Kvantitatiivisen analyysin perusteet. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Niskanen, Vesa A. Kvantitatiivinen tutkimus, Määrittelyä. Kohti tutkivaa työtapaa. (pdf, s. 58)

Mattila, Mikko. Menetelmien tyyppejä ja soveltuvan menetelmän valinta. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Taanila, Aki, 2008. Määrällisen tutkimuksen suunnittelu. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Määrällinen tutkimus. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Quantitative research. Wikipedia, the free encyclopedia.

Woodley, Alan, 2004. Getting and analysing of quantitative data. The PREST training resources. Commonwealth of Learning. (pdf)

Shuttleworth, Martyn. Quantitative research design. Experiment Resources.

Online Statistics: An Interactive Multimedia Course of Study. University of Houston

Elementary Concepts in Statistics. Electronic Statistics Textbook. Statsoft.

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan määrällisestä tutkimuksesta.