Narratiivinen analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 20. kesäkuuta 2015, 21.28
Narratiivi tarkoittaa kertomusta. Narrativiinen analyysi on laadullinen menetelmä, jonka avulla pyritään hahmottamaan, millaisia kertomuksia tutkittavasta kohteesta kerrotaan tai miten tutkittavan ilmiön olemus hahmottuu kertomuksenkaltaisena rakenteena.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Narratiivisen analyysin kohteena voi olla esimerkiksi teksti, mediateksti, kuva, elokuva, musiikki tai ympäristö, joka ymmärretään kertomuksena tai kertomuksenkaltaisena rakenteena. Analyysissa kohdetta eritellään kerrontaan ja kertomuksen teorioihin liittyvien käsitteiden, termien ja näkökulmien avulla. Analyysissa muodostetaan usein ydinkertomuksia tai tyyppikertomuksia, joiden avulla voidaan osoittaa, millaisia yleisiä ajattelu- ja toimintatapoja, merkityksiä ja asenteita kertomuksen kohteena oleviin asioihin liittyy. Narratiivisessa tutkimuksessa on erilaisia variaatioita. Esimerkiksi kertomusten rakenteita analysoivaa ja niitä teoretisoivaa tutkimusta kutsutaan narratologiaksi.

Narratiivinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu narratiivisen analyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Narratiiviset tarkastelutavat. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Löytönen, Teija. Narratiivinen tutkimusote. Minäkö tutkija? Johdanto laadulliseen/postpositivistiseen tutkimukseen. Teatterikorkeakoulu.

Hyvärinen, Matti, 2006. Kertomuksen tutkimus. (pdf)

Felluga, Dino. Introduction to Narratology. Introductory Guide to Critical Theory. Purdue University.

Pradl, Gordon, 1984. Narratology: The Study of Story Structure. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills.

Narratology. Wikipedia, the free encyclopedia.

Constable, Rolly, Cowell, Marla, Zornek Crawford, Sarita, Golden, David, Hartvigsen, Jake, Morgan, Kathryn, Mudgett, Anne, Parrish, Kris, Thomas, Laura, Thompson, Erika Yolanda, Turner, Rosie ja Palmquist, Mike, 2005. Ethnography, Observational Research, and Narrative Inquiry. Writing@CSU. Colorado State University Department of English.

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan narratiivisesta tutkimuksesta.