Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Riippuvuussuhteiden analyysit

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 15.00
Riippuvuussuhteiden analyysit tarkoittavat määrällisiä analyysimenetelmiä, joilla pyritään selittämään muuttujien välisiä syy- ja seuraussuhteita eli kausaliteettia.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Kausaalisuuden todistaminen edellyttää kokeellisen tutkimusasetelman käyttöä. Tällöin verrataan koe- ja kontrolliryhmiä toisiinsa esimerkiksi varianssianalyysin avulla. Toinen, kausaalisuutta heikommin mittaava analyysimenetelmä on regressioanalyysi. Sen avulla pyritään selvittämään yhden tai useamman muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Regressioanalyysissa on mahdollista tarkastella samanaikaisesti monen muuttujan vaikutusta tutkittavaan kohteeseen ja arvioida yksittäisen muuttujan osuuden voimakkuutta vaikutukseen. Riippuvuussuhteiden analyysi edellyttää määrällisten ja tilastollisten menetelmien perusteiden tuntemusta.

Regressioanalyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu riippuvuussuhteiden analyysien perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Monimuuttujamenetelmien periaatteet. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Mattila, Mikko. Regressioanalyysi. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Regressioanalyysi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Regression Analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

Trochim, William M., 2006. Inferential Statistics. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Sykes, Alan O. An Introduction to Regression Analysis. Chicago Working Paper in Law & Economics. (pdf)