Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Semioottinen analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 19. kesäkuuta 2015, 13.33
Semiotiikka on tieteenala, jossa kulttuurin, yhteiskunnan ja yhtä lailla esimerkiksi luonnonilmiöitä tarkastellaan merkkeinä.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Perimmäinen kysymys on, kuinka merkitys muodostuu. Merkit voivat olla hyvin monenlaisia: kuvia, sanoja, kirjaimia, esineitä, luonnonobjekteja, eleitä, ilmiöitä tai toimintaa. Merkkien sisältöä, käyttöä ja merkitysten muodostumista tarkastellaan paitsi yksittäisten merkkien myös niiden muodostamien järjestelmien ja rakenteiden tasoilla. Semiotiikka koostuu yleisenä tieteenalana useista toisistaan hieman poikkeavista traditioista, jotka kukin nojaavat omaan termistöönsä ja käsitteistöönsä.

Semioottisessa analyysissä pyritään systemaattisen semioottisen käsitteistön ja mallien avulla analysoimaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan merkkejä ja merkityksiä sekä merkkien keskinäisiä viittaussuhteita eli merkkien muodostamia merkkijärjestelmiä. Semioottisessa analyysissä merkki ja merkin käyttö nähdään osana merkkijärjestelmää, jolloin merkkijärjestelmä ohjaa merkin käyttöä ja vaikuttaa täten aina yksittäisen merkin sisältöön. Merkki ei ole koskaan irrallinen muiden merkkien merkityksistä ja käytöstä. Semioottinen analyysi on laadullista ja tulkitsevaa sisällönanalyysia, jota toteutetaan semioottisen käsitteistön ja termistön avulla.

Semioottinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu semioottisen analyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Semioottinen analyysi. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Jämsä, Tuomo. Semiotiikan perusteet. Internetix.

Pienimäki, Mari. Semiotiikka. Kuvanlukutaito. Viestintätieteiden verkostoyliopisto.

Routio, Pentti. Tuotteen viesti. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Semiotics Encyclopedia Online. E.J. Pratt Library - Victoria University.

Chandler, Daniel. Semiotics for Beginners.

Semiotics. Wikipedia, the free encyclopedia.