Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 15. joulukuuta 2021, 12.25
Humanistisilla tieteenaloilla laadullinen tutkimus perustuu usein kohteen sisällön ja muodon analysointiin.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Kohteen ominaisuuksista riippuen eri tieteenaloilla on omia traditiota sisällön ja muodon analysoinnissa. Yhteistä näille traditioille on huomion kiinnittäminen kohteen muotoon ja rakenteeseen ja niiden vaikutukseen kohteen sisällön tuottamisessa. Toisaalta myös sisältöön pureutumisen kautta voidaan hahmottaa kohteen muotoa ja rakennetta.

Tieteenalakohtaisia menetelmiä voidaan käyttää myös muiden tieteenalojen kohteiden analysoinnissa soveltuvin osin. Alle on koottu sekä Jyväskylän yliopiston humanististen oppiaineiden tieteenalakohtaisilla menetelmäkursseilla käyttämää kirjallisuutta että linkkejä internetissä oleviin tieteenalakohtaisia menetelmiä esitteleviin sivuihin.

 

Etnologia

Fingerroos, Outi, Heimo, Anne, Haanpää, Riina & Peltonen, Ulla-Maija (toim.), Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: SKS, 2006.

 

Historia

Historiantutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat -kurssin kirjallisuus (2020 - 2023).

Fridlund, Mats, Oiva, Mila & Paju, Petri (toim.), Digital histories: Emergent approaches within the new digital history. Helsinki: Helsinki University Press, 2020. 

 

Kielentutkimus

Luodonpää-Manni, Milla, Hamunen, Markus, Konstenius, Retta, Miestamo, Matti, Nikanne, Urpo & Sinnemäki, Kaius (toim.), 2020. Kielentutkimuksen menetelmiä I - IV. 

Heller, Monica, Pietikäinen Sari & Pujolar Joan. Critical Sociolinguistic Research Methods: Studying Language Issues that Matter. London: Routledge, 2018.

Pietikäinen, Sari & Anne Mäntynen (2019). Uusi kurssi kohti diskurssia. Vastapaino.

 

Kirjallisuudentutkimus

Selden, Raman, Brooker, Peter & Widdowson, Peter. A reader's guide to contemporary literary theory. Lontoo: Routledge, 2015.

Alanko-Kahiluoto, Outi & Käkelä-Puumala, Tiina. Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), 2008.

 

Musiikkitiede

Tietokoneavusteisen musiikin sisältöanalyysin työkaluja:

MIDI Toolbox (notaatiomuodossa oleva musiikki (MIDI))

MIR ToolBox (audiomuodossa oleva musiikki)

 

Taidekasvatus

Bardy, Marjatta (toim.), Taide tiedon lähteenä. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy, 1998.

Kiljunen, Satu & Hannula, Mika (toim.), Taiteellinen tutkimus. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2001

Niiniluoto, Ilkka. Taiteen tutkimus: kokijasta tekijään. Teoksessa Niiniluoto (toim.), Maailma, minä ja kulttuuri. Emergentin materialismin näkökulma, 283 - 301. Helsinki: Otava, 1990. 

Siukonen, Jyrki. Tutkiva taiteilija. Helsinki: Kustannus Oy Taide, 2002.

Sullivan, Graeme. Art practice as research. Inquiry in the Visual Arts. SAGE Publications, 2005.

 

Viestintä

Media-analyysi

Kangaspunta, Seppo. Media-analyysi. Internetix, 2001.

Kehysanalyysi

Puroila, Anna-Maija. Kohtaamisia päiväkotiarjessa - kehysanalyyttinen näkökulma varhaiskasvatustyöhön. Kehysanalyysin ydinkäsitteet ja ontologiset perusoletukset, 2002.

Frame Analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

Köning, Thomas. Frame Analysis: A Primer. ReStore. A Sustainable Web Resources Repository. Economic and Social Research Council.

 

Visuaalisten ilmiöiden tutkimus

Kuva-analyysi

Hakola, Eva-Maria. Johdatus kuvalliseen viestintään. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto, 2002.

Visual Analysis Tips. Skidmore College, 2003.

Ikonografinen ja ikonologinen analyysi

Iconography. Wikipedia, the free encyclopedia.

Taidehistorian menetelmäkirjallisuutta

Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.), Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaaHelsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998.

Vakkari, Johanna. Lähde ja Silmä. Kuvataiteen tutkimuksen historiaa ja perusteita. Helsinki: Yliopistopaino, 2006.

Saarikangas, Kirsi (toim.), Kuvasta tilaan: taidehistoria tänään. Tampere: Vastapaino, 1998.

Edwards, Steve (toim.). Art and It's Histories: A Reader. Yale University Press, 1999.

Belting, Hans. Art History after Modernism. The University of Chicago Press, 2003.

Kuusamo, Altti. Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. Helsinki: Gaudeamus, 1996.

Panofsky, Erwin. Studies in Iconology. New York: Routlegde, 1939 (ebook 2019).

Pollock, Griselda. Vision and Difference: Feminism, Femininity and Histories of Art. 3. uusi painos. Lontoo: Routledge, 2003.

Preziosi, Donald. The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford University Press, 2009.

Pächt, Otto. The Practice of Art History. Reflections on Method. Lontoo: Harvey Miller, 1999.

Ringbom, Sixten. Icon to Narrative. Turku: Turun yliopisto, 1984.

Tournikiatos, Panayotis. The Historiography of Modern Architecture. MIT Press, 1999.