Tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.41
Humanistisilla tieteenaloilla laadullinen tutkimus perustuu usein kohteen sisällön ja muodon analysointiin.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Kohteen ominaisuuksista riippuen eri tieteenaloilla on omia traditiota sisällön ja muodon analysoinnissa. Yhteistä näille traditioille on huomion kiinnittäminen kohteen muotoon ja rakenteeseen ja niiden vaikutukseen kohteen sisällön tuottamisessa. Toisaalta myös sisältöön pureutumisen kautta voidaan hahmottaa kohteen muotoa ja rakennetta.

Tieteenalakohtaisia menetelmiä voidaan käyttää myös muiden tieteenalojen kohteiden analysoinnissa soveltuvin osin. Alle on koottu sekä Jyväskylän yliopiston humanististen oppiaineiden tieteenalakohtaisilla menetelmäkursseilla käyttämää kirjallisuutta että linkkejä internetissä oleviin tieteenalakohtaisia menetelmiä esitteleviin sivuihin.

Etnologia

Etnologian metodikirjallisuutta (pdf)

 

Historia

Historian metodikirjallisuutta (pdf)

 

Kirjallisuus

Kirjallisuuden syventävien opintojen kirjalistat. Jyväskylän yliopisto. (pdf)

 

Musiikkitiede

Tietokoneavusteisen musiikin sisältöanalyysin työkaluja:

MIDI Toolbox (notaatiomuodossa oleva musiikki (MIDI))

MIR ToolBox (audiomuodossa oleva musiikki)

 

Taidekasvatuksen menetelmäkirjallisuutta:

Gadamer, Hermeneutiikka. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa.

Gothoni (toim.), Att förstå inom humaniora.

Tontti (toim.), Tulkinnasta toiseen. Esseitä hermeneutiikasta.

Fairclough, Critical Discourse Analysis.

Jokinen, Juhila, Suominen, Diskurssianalyysin aakkoset.

Jokinen, Juhila, Suominen, Diskurssianalyysi liikkeessä. Vuorovaikutus, toimijuus ja kulttuuri empiirisen tutkimuksen haasteina.

Bochner ja Ellis (toim.), Ethnographically Speaking. Autoethnography, literature and aesthetics.

Ruusuvuori ja Tiittula (toim.), Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus.

Bardy (toim.), Taide tiedon lähteenä.

Kiljunen ja Hannula (toim.), Taiteellinen tutkimus.

Niiniluoto, ”Taiteen tutkimus: kokijasta tekijään”. Teoksessa Maailma, minä ja kulttuuri. Emergentin materialismin näkökulma, 283-301 (samassa kirjassa: ”Luovuudesssakin on järkeä”, 140-153).

Siukonen, Tutkiva taiteilija.

Sullivan, Art practice as research. Inquiry in the Visual Arts.

Kuula, Toimintatutkimus. Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä.

McKernan, Curriculum Action Research. A handbook of methods and resources for the reflective practitioner.

Suojanen, Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä.

 

Viestintä

Media-analyysi

Kangaspunta, Seppo, 2001. Media-analyysi. Internetix.

Kehysanalyysi

Puroila, Anna-Maija, 2002. Kohtaamisia päiväkotiarjessa - kehysanalyyttinen näkökulma varhaiskasvatustyöhön. Kehysanalyysin ydinkäsitteet ja ontologiset perusoletukset.

Frame Analysis. Wikipedia, the free encyclopedia.

Köning, Thomas. Frame Analysis: A Primer. ReStore. A Sustainable Web Resources Repository. Economic and Social Research Council.

 

Visuaalisten ilmiöiden tutkimus

Kuva-analyysi

Hakola, Eva-Maria, 2002. Johdatus kuvalliseen viestintään. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Mark, Lise, 2003. Formal Analysis. Aarhus School of Business. (pdf)

Visual Analysis Tips, 2003. Skidmore College.

Ikonografinen ja ikonologinen analyysi

Iconography. Wikipedia, the free encyclopedia.

Woodrow, Ross, 1999. Iconography and Iconology. The University of Newcastle

Taidehistorian menetelmäkirjallisuutta

Lukkarinen ja Elovirta (toim.), Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa.

Vakkari, Lähde ja Silmä. Kuvataiteen tutkimuksen historiaa ja perusteita.

Saarikangas (toim.), Kuvasta tilaan. Taidehistorian tänään.

Art and It's Histories: The Reader.

Belting, Art History after Modernism.

Kuusamo, Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia.

Panofsky, Studies in Iconology.

Pollock, Vision and Difference.

Preziosi, The Art of Art History: A Critical Anthology.

Pächt, The Practice of Art History. Reflections on Method.

Ringbom, Icon to Narrative.

Tournikiatos, The Historiography of Modern Architecture.