Tilastollisesti kuvaava analyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.58
Määrällisessä analyysissa on tavanomaista, että tutkimusaineistoa kuvataan tilastollisesti ja havainnollistetaan graafisesti. Tilastollisella analyysilla voidaan todeta aineistosta esimerkiksi ilmiöiden määriä, yleisyyttä, jakautumista ja jäsentymistä luokkiin.

keha_analyysimenetelmataineiston analyysimenetelmätlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyteemoitteluluokitteluyhteisvaihtelun analyysitriippuvuussuhteiden analyysitaikasarja-analyysidelfoi-menetelmä

Usein tilastollisesti kuvaavat menetelmät pohjustavat aineiston syvällisempää ja esimerkiksi riippuvuussuhteita tai yhteisvaihtelua selvittävää analyysia. Tilastollisesti kuvaavan analyysin tekemisessä tarvittaviin määrällisen tutkimuksen peruskäsitteisiin (esim. muuttujat, tunnusluvut, mitta-asteikot, jakaumat, hajonnat ja taulukoinnit) ja tilastollisesti kuvaavan analyysin tekemiseen voit tutustua alla olevien linkkien avulla.

Kvantitatiivinen menetelmä JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu tilastollisesti kuvaavaan analyysiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Kvantitatiivisen analyysin perusteet. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Anttila, Pirkko. Muuttujat tutkittavina ilmiöinä. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Muuttujat eli variaabelit. Opinnäytepakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Tilastollisia menetelmiä. Opetushallitus, Oppimateriaalit.

Mattila, Mikko. Keskiluvut. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Mattila, Mikko. Hajontaluvut. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Mattila, Mikko. Ristiintaulukointi. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Tunnusluvut. Opinnäytepakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Paaso, Eija. Graafinen esitys (kuviot). KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Borg, Sami. Numerotulosten esittäminen ja taulukkojen laatiminen. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Torchim, William M. Descriptive Statistics. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty tilastollisesti kuvaavaa analyysia.

Nieminen, Lea, 2007. A Complex Case. A Morphosyntatic Approach to Complexity in Early Child Language. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)