Tilastollisesti kuvaava analyysi

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 10, 2015 02:58 PM
Määrällisessä analyysissa on tavanomaista, että tutkimusaineistoa kuvataan tilastollisesti ja havainnollistetaan graafisesti. Tilastollisella analyysilla voidaan todeta aineistosta esimerkiksi ilmiöiden määriä, yleisyyttä, jakautumista ja jäsentymistä luokkiin.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Usein tilastollisesti kuvaavat menetelmät pohjustavat aineiston syvällisempää ja esimerkiksi riippuvuussuhteita tai yhteisvaihtelua selvittävää analyysia. Tilastollisesti kuvaavan analyysin tekemisessä tarvittaviin määrällisen tutkimuksen peruskäsitteisiin (esim. muuttujat, tunnusluvut, mitta-asteikot, jakaumat, hajonnat ja taulukoinnit) ja tilastollisesti kuvaavan analyysin tekemiseen voit tutustua alla olevien linkkien avulla.

Kvantitatiivinen menetelmä JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu tilastollisesti kuvaavaan analyysiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Kvantitatiivisen analyysin perusteet. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Anttila, Pirkko. Muuttujat tutkittavina ilmiöinä. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Muuttujat eli variaabelit. Opinnäytepakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Tilastollisia menetelmiä. Opetushallitus, Oppimateriaalit.

Mattila, Mikko. Keskiluvut. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Mattila, Mikko. Hajontaluvut. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Mattila, Mikko. Ristiintaulukointi. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Tunnusluvut. Opinnäytepakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Paaso, Eija. Graafinen esitys (kuviot). KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Borg, Sami. Numerotulosten esittäminen ja taulukkojen laatiminen. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Torchim, William M. Descriptive Statistics. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty tilastollisesti kuvaavaa analyysia.

Nieminen, Lea, 2007. A Complex Case. A Morphosyntatic Approach to Complexity in Early Child Language. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)