Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Verkostoanalyysi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.48
Verkostoanalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena on hahmottaa ja selittää sosiaalisia rakenteita ja sosiaalisten ilmiöiden riippuvuutta toisistaan.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi yhteisvaihtelun analyysit riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Analyysin keskiössä olevat verkostot voidaan ymmärtää tutkimuskohteiden välisinä informaatiota sisältävinä ja rajaavina suhteina. Tutkimuskohteet voivat olla esimerkiksi toimijoita, kuten henkilöitä tai organisaatioita, tapahtumia tai muita verkostoihin kiinnittyviä ilmiötä. Analyysissa pyritään selvittämään tutkimuskohteiden suhdeverkostoa, ei tutkimuskohteiden ominaisuuksia tai laatua. Suhdeverkosto voi perustua esimerkiksi viestintäsuhteeseen, sukulaisuussuhteeseen, omistussuhteeseen, samanaikaiseen osallistumiseen tai toimimiseen samoissa tilanteissa. Verkostoanalyysi kattaa erilaisia suhteiden tutkimiseen kehitettyjä menetelmiä. Verkostoista voidaan tutkia esimerkiksi kohteen keskeisyyttä verkostossa, verkoston rakennetta kuten sen tiheyttä tai keskittyneisyyttä tai verkostojen yhteyksiä toisiin verkostoihin. Analyysissa verkostojen rakennetta pyritään usein mallintamaan graafisin keinoin. Verkostoanalyysin menetelmät perustuvat määrälliseen analyysiin. Analyysia voidaan toteuttaa lisäksi siihen kehitettyjen tietokoneohjelmien avulla.

Verkostoanalyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu verkostoanalyysin perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Jonhanson, Jan-Erik, Mattila, Mikko ja Uusikylä, Petri, 1995. Johdatus verkostoanalyysiin. Kuluttajatutkimuskeskus. (pdf)

Social Network. Wikipedia, the free encyclopedia.

Brandes, Ulrik ja Erlebach, Thomas. Introduction. Network Analysis. Methodological Foundations. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 3418/2005. (pdf)

Gretzel, Ulrike, 2001. Social Network Analysis: Introduction and Resources. Technology Studies in Education Research Portal.