Yhteisvaihtelun analyysit

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 14.59
Yhteisvaihtelun analyysit tarkoittavat erilaisia määrällisiä analyysimenetelmiä, joilla pyritään kuvamaan kahden muuttujan välistä yhteyttä eli korrelaatiota.

keha_analyysimenetelmataineiston analyysimenetelmätlaadullinen analyysimäärällinen analyysifenomenologinen analyysifenomenografinen analyysihermeneuttinen analyysisemioottinen analyysinarratiivinen analyysidiskurssianalyysikeskustelunanalyysitieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysitlähilukuankkuroitu teoria eli grounded theoryverkostoanalyysityypittelyteemoitteluluokittelutilastollisesti kuvaava analyysiriippuvuussuhteiden analyysitaikasarja-analyysidelfoi-menetelmä

Yhteisvaihtelun analyysit todistavat muuttujien välisen yhteyden, mutta eivät mittaa muuttujien välistä syy- ja seuraussuhdetta. Yhteisvaihtelun analyyseilla voidaan todeta myös muuttujien välisen yhteyden voimakkuuden vaihtelua.

Yhteisvaihtelun analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu yhteisvaihtelun analyysien perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

 

Anttila, Pirkko. Monimuuttujamenetelmien periaatteet. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Korrelaatio. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Correlation. Wikipedia, the free encyclopedia.

Trochim, William M. Correlation. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Rummel, R.J., 1976. Understanding Correlation. University of Hawaii.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä yhteisvaihtelun analyysia.

Sulkunen, Sari, 2007. Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment. Focusing on PISA 2000. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Kangasniemi, Jukka, 2008. Yksinäisyyden kokemisen avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision nuorten palstan kirjoituksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Torvelainen, Päivi, 2007. Kaksivuotiainen lasten fonologisen kehityksen variaatio. Puheen ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Nieminen, Lea, 2007. A Complex Case. A Morphosyntatic Approach to Complexity in Early Child Language. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)