Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Yhteisvaihtelun analyysit

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Oct 28, 2021 11:10 AM
Yhteisvaihtelun analyysit tarkoittavat erilaisia määrällisiä analyysimenetelmiä, joilla pyritään kuvamaan kahden muuttujan välistä yhteyttä eli korrelaatiota.

keha_analyysimenetelmat aineiston analyysimenetelmät laadullinen analyysi määrällinen analyysi fenomenologinen analyysi fenomenografinen analyysi hermeneuttinen analyysi semioottinen analyysi narratiivinen analyysi diskurssianalyysi keskustelunanalyysi tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit lähiluku ankkuroitu teoria eli grounded theory verkostoanalyysi tyypittely teemoittelu luokittelu tilastollisesti kuvaava analyysi riippuvuussuhteiden analyysit aikasarja-analyysi delfoi-menetelmä

Yhteisvaihtelun analyysit todistavat muuttujien välisen yhteyden, mutta eivät mittaa muuttujien välistä syy- ja seuraussuhdetta. Yhteisvaihtelun analyyseilla voidaan todeta myös muuttujien välisen yhteyden voimakkuuden vaihtelua.

Yhteisvaihtelun analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu yhteisvaihtelun analyysien perusteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

 

Anttila, Pirkko. Korrelatiiviset menetelmät. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Metodix - metoditietämyst kaikille. 

Korrelaatio. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Correlation. Wikipedia, the free encyclopedia.

Trochim, William M. Correlation. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Rummel, R.J., 1976. Understanding Correlation. University of Hawaii.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joissa on käytetty analyysimenetelmänä yhteisvaihtelun analyysia.

Sulkunen, Sari, 2007. Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment. Focusing on PISA 2000. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Kangasniemi, Jukka, 2008. Yksinäisyyden kokemisen avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision nuorten palstan kirjoituksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Torvelainen, Päivi, 2007. Kaksivuotiainen lasten fonologisen kehityksen variaatio. Puheen ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)

Nieminen, Lea, 2007. A Complex Case. A Morphosyntatic Approach to Complexity in Early Child Language. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (pdf)