Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Arkistot ja kokoelmat

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Jan 28, 2014 07:40 PM
Muistiorganisaatiot eli arkistot, kirjastot ja museot kokoavat ja tallentavat erilaisia dokumentteja ja aineistoja.

 

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Humanistisilla aloilla tutkimuksen kohteeksi valitusta ilmiöstä on usein mahdollista löytää erilaisia tallennettuja dokumentteja. Usein myös tutkimuksen ongelmanasettelu on muotoiltu siten, että luontevaksi tutkimusaineistoksi valikoituu arkistoissa ja kokoelmissa olevat dokumentit. Arkistoilla voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia organisaatioita tai järjestelmiä, joihin on tallennettu erilaisia aineistoja ja dokumentteja. Dokumentit voivat olla esimerkiksi vanhoja asiakirjoja, kirjeitä tai lehtileikkeitä. Dokumentit voivat olla myös erilaisia museoituja esineitä. Dokumentteja voidaan tallentaa myös sähköisesti, jolloin arkisto voi sijoittua internetiin. Arkistotyöskentelyn haasteena on tutkimuksen kannalta mielekkään aineiston löytäminen arkistojen ja kokoelmien materiaalien paljoudesta. Oman haasteensa työskentelyyn tuottaa myös hyvin vanhojen dokumenttien käsittely.

Lue tarkemmin arkistotyöskentelystä aineistonkeruumenetelmänä olevista linkeistä.

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Dokumentit ja asiakirjat. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Tutustu kotimaisiin arkistoihin alla olevien linkkien avulla:

Arkistolaitos

VAKKA-arkistotietokanta

Agricola, Suomen historiaverkko

Ylen Elävä arkisto

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, aineistot

Suomen Kansan eSävelmät

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joiden aineisto on koottu arkistoista.

Matikainen, Satu, 2006. Great Britain, British Jews and the international protection of Romanian Jews, 1900-1914. (pdf)

Heinänen, Seija, 2006. Käsityö-taide-teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. (pdf)