Seuranta

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Jan 28, 2014 07:38 PM
Seuranta on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkittavasta kohteesta kootaan tietoa säännöllisesti ja toistuvasti tietyn ajanjakson ajan.

 

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Seuranta voi tapahtua monella eri tavalla esimerkiksi havainnoimalla tai haastattelemalla kohdetta. Seuranta voi olla myös sähköistä, kun tutkimuskohteesta voidaan saada tietoa internetin välityksellä. Digitaalinen viestintä on avannut uusia mahdollisuuksia seurantojen toteuttamiseen.

Longitudinal study. Wikipedia, the free encyclopedia.

Longitudinal FAQs. Institute for Social and Economic Research (ISER).The University of Essex.