Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Valmiit dokumentit ja tuotetut dokumentit

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Jan 28, 2014 07:41 PM
Tutkimusaineiston dokumentit voivat olla jo valmiiksi olemassa olevia dokumentteja tai ne voidaan tuottaa tutkimuksen kuluessa.

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

Valmiiden dokumenttien kokoaminen vaatii aluksi selvitystä siitä, mistä lähteistä dokumentteja on mahdollista löytää ja saada tutkimuskäyttöön. Valmiit dokumentit voivat olla esimerkiksi kirjoja, kuvia, asiakirjoja, kirjeitä tai mediatekstejä.

Kun dokumentit päätetään tuottaa tutkimuksen kuluessa, aineistonhankinta edellyttää huolellista suunnittelua. Tällöin on suunniteltava, miten esimerkiksi haastattelut, kyselyt tai tutkimuskohteen havainnointi toteutetaan ja dokumentoidaan. Kun aineisto kootaan itse, tutkijan on selvitettävä, minne koottu aineiston tullaan tallentamaan ja miten sitä käsitellään tutkimuksen jälkeen. Tutkijan on myös selvitettävä, millaisia lupia dokumenttien tallentamiseen tarvitaan tai millaisia lakeja ja säädöksiä tallentamiseen liittyy.

Tekijänoikeuksista ja dokumenttien kopiointiin liittyvistä laesta ja lupien myöntämisestä huolehtii tekijänoikeusjärjestö Kopiosto.

Kun tutkimusaineisto päätetään koota itse, tutkijan on tehtävä valintoja niistä menetelmistä, joilla aineiston hankkiminen on mahdollista ja tutkimusongelman kannalta mielekästä. Lue lisää aineiston hankinnan lähtökohdista seuraavista linkeistä:

Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna, 2006. Aineiston hankinta. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Empiirisen aineiston keruu. Opinnäytetyöpakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.