Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Menetelmäpolku

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 13.36

Tieteellinen tutkimus toteutetaan aina jonkin menetelmän avulla. Menetelmän valinta ja menetelmän noudattaminen tutkimuksen teossa on keskeinen osa tutkimusprosessia. Tutkimuksen menetelmän valinta vaikuttaa samalla muihin tutkimuksen osa-alueisiin. Menetelmä voidaankin ymmärtää tutkimuksessa kokonaisuutena, johon kuuluvat sekä tutkimusstrategian, aineiston hankintamenetelmän että analyysimenetelmän valinta ja noudattaminen.

Edellä mainitut osa-alueet kiinnittyvät kiinteästi toisiinsa. Ne myös kiinnittyvät kiinteästi tutkimuksen ongelmanasetteluun: tietynlainen ongelmanasettelu ohjaa tiettyjen tutkimusstrategioiden valintaan ja edelleen tietynlaisten aineistonhankinta- ja analyysimenetelmien valintaan. Vastaavasti menetelmälliset valinnat suuntaavat ongelmanasettelua. Nämä valinnat seuraavat laajempia tieteellisen ajattelun näkökulmia. Nämä tieteenfilosofiset suuntaukset vaikuttavat tutkimuksen menetelmävalintojen taustalla. Olennainen osa tutkimuksellista ja tieteellistä ajattelua on ymmärtää tutkimuksen asema tieteenfilosofisten suuntausten perinteessä.

Oheisessa kuviossa on kuvattu tutkimuksen menetelmien valintaan liittyviä osa-alueita erivärisinä kehinä. Kuviolla pyritään havainnollistamaan osa-alueiden vuorovaikutteista suhdetta. Kuvion kehät toimivat linkkeinä, joiden kautta on mahdollista syventyä tarkemmin eri osa-alueiden sisältöihin. Ongelmanasettelu-kehä toimii linkkinä, joka havainnollistaa osa-alueiden kytkeytymistä toisiinsa erilaisissa ongelmanasettelutilanteissa. Muut kehät havainnollistavat vain kyseisen kehän sisältöjä.

keha_johdanto ongelmanasettelu tutkimusstrategia aineistonhankinta aineistonanalyysi tieteenfilosofia