Empirismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.24
Empirismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa tiedon katsotaan perustuvan havaintoihin ja kokemukseen.

keha_tieteenfilosofiattieteenfilosofiset suuntauksetrationalismirealismipositivismiinterpretivismirelativismipragmatismihermeneutiikkakonstruktivismifenomenologiainstrumentalismistrukturalismipsykoanalyyttinen teoriajälkistrukturalismidekonstruktiososiaalinen konstruktionismieksistentialismi

Empirismissä tutkimuksen tekemistä ja tiedon muodostamista ohjaa aistihavaintojen tekeminen tutkimuskohteesta ja omien fyysisten havaintojen ja kokemusperäisen tiedon yleistäminen koskemaan myös muita kohteen kaltaisia ilmiöitä. Empirismistä on tieteen historian kuluessa kehitetty erilaisia variaatioita. Rationalismi ja empirismi voidaan nähdä tieteenfilosofisten suuntausten kahdeksi perusnäkökulmaksi.

Tutustu empirismiin alla olevien linkkien avulla. 

Empirismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Markie, Peter, 2008. Rationalism vs. Empiricism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).

Empiricism. New World Encyclopedia.

Empiricism. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Lue myös, mitä Tutkimusstrategioissa kerrotaan empiirisestä tutkimuksesta.